NEWTON Cloud

Podmienky spoločnosti NEWTON Technologies, a.s. pre používanie služieb a softvéru (ďalej iba "Podmienky")

Tieto Podmienky obsahujú záväzné pravidlá používania a prístupu k našim službám, softvéru a internetovým stránkam newtoncloud.eu. Využívaním našich služieb, softvéru a internetových stránok newtoncloud.eu súhlasíte s týmito Podmienkami a zaväzujete sa tieto Podmienky v plnom rozsahu dodržovať.

Spoločnosť NEWTON Technologies, a.s., zo sídlom: Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00, IČ: 28479777, DIČ: CZ28479777, spoločnosť je zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14782 (ďalej iba "Poskytovateľ") mimo iné poskytuje službu NEWTON Cloud a iné služby vymedzené v týchto Podmienkach, ďalej poskytuje licencie k softvéru vymedzenému týmito Podmienkami, prípadne umožňuje využiť tento softvér ako službu (Softver as a Service). Všetky tieto služby a softvér môžu byť prístupné prostredníctvom siete internet (on-line) na internetovej adrese newtoncloud.eu.

 1. Vymedzenie ďalších pojmov, podľa týchto Podmienok
  1. Užívateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, riadne zaregistrovaná v databáze užívateľov Poskytovateľa alebo zaregistrovaná prostredníctvom internetových stránok newtoncloud.eu, ktorá užíva akúkoľvek službu Poskytovateľa alebo Softvér Poskytovateľa v súlade s týmito Podmienkami (ďalej len "Užívateľ"). Poskytovateľ je oprávnený umožniť vyskúšanie služieb Poskytovateľa v rozsahu, v ktorom tieto služby poskytuje Registrovanému užívateľovi (Užívateľ však nemá v tomto prípade nárok na Úroveň dostupnosti a akosť poskytovaných služieb, akú má Registrovaný užívateľ).
  2. Registrovaným užívateľom sa rozumie Užívateľ registrovaný k Službe Newton Cloud prostredníctvom internetových stránok newtoncloud.eu, ktorému Poskytovateľ zriadil užívateľský účet, ktorý zakúpil kredit na úhradu Služieb, a ktorý má na tomto účte evidovaný dostatočný kredit, na úhradu platených Služieb Newton Cloud alebo platených Súvisiacich služieb , ak nebude písomne dohodnuté medzi Poskytovateľom a Užívateľom inak (ďalej len "Registrovaný užívateľ").
  3. Službou Newton Cloud sa rozumie prístup k webovým prostriedkom Poskytovateľa pomocou siete Internet prostredníctvom internetových stránok newtoncloud.eu, ktorý umožňuje Užívateľovi / Registrovanému používateľovi okrem služby NEWTON Cloud, využiť aj ďalšie služby Poskytovateľa vymedzené týmito Podmienkami najmä nie však výlučne: (i) prístup do internetového systému Poskytovateľa, ktorý umožňuje ukladanie užívateľských nastavení Softvéru, licenčných údajov a užívateľských dokumentov, (ii) poskytovanie služieb elektronického prepisu audio a audiovizuálnych záznamov, ktoré sú Registrovanému užívateľovi dostupné v systéme podľa predchádzajúceho bodu, alebo na samostatnej infraštruktúre Poskytovateľa alebo Registrovaného užívateľa, (iii ) prípadne ďalšie služby súvisiace s predchádzajúcimi bodmi (ďalej len "Služba NC").
  4. Súvisiacou službou sa rozumie ďalšie služby poskytované Poskytovateľom Registrovanému užívateľovi prostredníctvom Služby NC (ďalej iba "súvisiaca služba" alebo "súvisiace služby"). V konkrétnom prípade môže Súvisiaca služba predstavovať použitie Sofveru Poskytovateľa Registrovaným užívateľom.
  5. Službou Poskytovateľa sa rozumie akákoľvek služba Poskytovateľa poskytovaná prostredníctvom služby NEWTON Cloud. Akákoľvek služba Poskytovateľa poskytovaná Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi na základe týchto Podmienok či už sa jedná o Službu NC, akúkoľvek Súvisiacu službu alebo akékoľvek Súvisiace služby môže byť pre potreby týchto Podmienok označovaná ako Služba alebo Služby (ďalej len "Služba" alebo "Služby").
  6. Softvérom Poskytovateľa sa rozumie programové vybavenie Poskytovateľa ponúkané verejnosti pod obchodným názvom NEWTON Dictate 5 (ďalej len "ND5") a NEWTON Dictate 365 (ďalej len "ND365") alebo iné programové vybavenie ponúkané Poskytovateľom prostredníctvom internetových stránok newtoncloud.eu (ďalej súhrnne len "softvér" alebo jednotlivo "ND5" či "ND365").
  7. Licenciou sa rozumie oprávnenie na výkon práva vzťahujúcej sa ku konkrétnej Službe Poskytovateľa alebo Softvéru Poskytovateľa (ďalej len "licencia"). Konkrétny rozsah tejto licencie vyplýva z licenčných dohôd.
  8. Autorským zákonom sa rozumie zákon č. 121/2000 Zb., O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Autorský zákon").
  9. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Občiansky zákonník").
  10. Dostupnosťou sa rozumie stav, kedy je Služba NC a Súvisiace služby Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi k dispozícii v týchto Podmienkach stanovenom rozsahu a kvalite (ďalej iba "Dostupnosť").
  11. Úrovňou dostupnosti sa rozumie hodnota Dostupnosti zmeraná spôsobom určeným týmito Podmienkami (ďalej len "Úroveň dostupnosti").
  12. Dokumentácia znamená užívateľská dokumentácia k Softvéru alebo k Službám poskytovateľa.
  13. Zariadenie znamená technický prostriedok (spravidla stolný počítač, notebook, tablet alebo mobilný telefón) ktorý umožňuje Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi využívať Služby Poskytovateľa. Minimálne požiadavky pre zariadenia sú:
   1. Pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, na ktorom je inštalovaný Softvér v súlade s Licenčnými podmienkami podľa týchto Zmluvných podmienok, je vyžadovaná minimálna verzia operačného systému Android 2.3.3.
   2. Pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS, na ktorom je inštalovaný Softvér v súlade s Licenčnými podmienkami podľa týchto Zmluvných podmienok, je vyžadovaná minimálna verzia operačného systému iOS 8.
   3. Pre stacionárne a prenosné zariadenia s operačným systémom Windows (desktopy, notebooky) platia minimálne požiadavky podľa odseku 9.9. týchto Podmienok.

 2. Pristúpenie k týmto Podmienkam
  1. Tieto Podmienky upravujú záväzné pravidlá používania a prístupu k Službe NC, Súvisiacim službám, poskytnutie Softvéru a prístup k internetovým stránkam Poskytovateľa (newtoncloud.eu). Využívaním Služby NC, Súvisiacich služieb, Softvéru alebo prístupom na internetové stránky Poskytovateľa (newtoncloud.eu) súhlasí Užívateľ / Registrovaný užívateľ s týmito Podmienkami a zaväzujete sa tieto Podmienky v plnom rozsahu dodržiavať.
  2. S týmito Podmienkami vyslovuje Užívateľ / Registrovaný užívateľ súhlas zaškrtnutím príslušného poľa pri zriadení užívateľského účtu pri registrácii, súhlasom s Licenčnými podmienkami Softvéru, potvrdením objednávky s odkazom na tieto Podmienky alebo uhradením daňového dokladu s odkazom na tieto Podmienky.
  3. Osoba, ktorá pristupuje k týmto Podmienkam v mene právnickej osoby, prehlasuje, že je oprávnená za danú právnickú osobu týmto spôsobom konať, právnickú osobu v tomto vzťahu zastupovať a súhlasiť v jej mene s dodržiavaním týchto Podmienok.
  4. Užívateľ / Registrovaný užívateľ sa zaväzuje najmä:
   1. neobchádzať akékoľvek technické obmedzenia Služby NC, Súvisiacich služieb a Softvéru;
   2. nevykonávať spätné inžinierstvo, dekompiláciu alebo rozklad Služby NC, Súvisiacich služieb a Softvéru;
   3. neprenajímať či požičiavať Službu NC, Súvisiace služby alebo Software;
   4. nepoužívať Službu NC, Súvisiace služby alebo Softvér pre komerčné služby tretím stranám;
   5. nepoužívať Službu NC, Súvisiace služby alebo Softvér v rozpore s dobrými mravmi, s cieľom vyhnutia sa licenčným poplatkom, odmene či cene - najmä sa jedná o časovo súbežnú prácu viac osôb pod jedným užívateľským účtom v prípade platenej prevádzky s licenciou pre daný počet pomenovaných užívateľov;
   6. nepoužívať Službu NC, Súvisiace služby alebo Softvér spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi Českej republiky, týmito Podmienkami alebo dohovormi dosiahnutými medzi Užívateľom / Registrovaným užívateľom a Poskytovateľom;
  5. Využívaním Služieb Poskytovateľa podľa týchto Podmienok je medzi Poskytovateľom a Registrovaným užívateľom uzatvorená zmluva o poskytovaní Služby NC a Súvisiacich služieb, ktorej obsah je daný týmito Podmienkami a rozsahom Služieb Poskytovateľa uvedeným na internetových stránkach Poskytovateľa newtoncloud.eu, ktoré sa Registrovaný užívateľ v súlade s týmito Podmienkami rozhodol využívať. Registrovaný užívateľ sa pristúpením k týmto Podmienkam zaväzuje za platené služby Poskytovateľa platiť Poskytovateľovi odmenu formou predplateného kreditu, ktorý je možné zakúpiť podľa platného aktuálneho cenníka služieb Poskytovateľa, zverejneného na internetových stránkach newtoncloud.eu alebo podľa individuálnej dohody medzi Poskytovateľom a Registrovaným užívateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo cenník služieb meniť bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením nového cenníka. Platný je vždy cenník Služieb platný v čase poskytnutia Služby.
  6. Pristúpením k týmto Podmienkam Užívateľ / Registrovaný užívateľ čestne vyhlasuje, že má právo audio alebo audiovizuálny záznam, určený k elektronickému prepisu audio alebo audiovizuálnych záznamov alebo inej Službe Poskytovateľa elektronický prepis zahŕňajúci, užiť v zmysle § 12 autorského zákona a jeho použitia týmto spôsobom (tj. prepisom) nedôjde k porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva. Poskytovateľ má právo po Užívateľovi / Registrovanom užívateľovi požadovať dodatočné doloženie tohto práva a v prípade pochybností odmietnuť vykonanie Služby do doby vierohodného doloženie práv z duševného vlastníctva k tomuto audio či audiovizuálnemu záznamu alebo taký záznam odstrániť.

 3. Dohoda so spotrebiteľom
  1. Služby Poskytovateľa majú charakter služby o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nebude dodaný na hmotnom nosiči, a Registrovaný užívateľ pristúpením k týmto Podmienkam výslovne súhlasí s tým a požaduje, aby služby boli Registrovanému užívateľovi dodané v požadovanej lehote, teda ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Súčasne berie Registrovaný užívateľ na vedomie a súhlasím s tým, že v takom prípade, kedy bude takémuto Registrovanému užívateľovi Služba poskytnutá, nemá už právo na odstúpenie a toto právo týmto okamihom poskytnutie Služby zaniká..
  2. Do doby poskytnutia Služby, najneskôr však do 14 dní od objednania príslušnej Služby má Registrovaný užívateľ právo odstúpiť od poskytnutia príslušnej Služby bez udania dôvodu. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie musí Registrovaný užívateľ o svojom odstúpení informovať Poskytovateľa oznámením zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla Poskytovateľa, tj. NEWTON Technologies, a.s., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00 alebo e-mailom na elektronickú adresu : podpora@newtontech.cz. Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od poskytovania Služieb prostredníctvom štandardného formulára na odstúpenie, ktorý je priložený na konci týchto Podmienok.
  3. Pristúpením k týmto Podmienkam a začatím využívania konkrétnej Služby Registrovaným používateľom sa považuje za výslovnú žiadosť na začatie poskytovania konkrétnej Služby, a to aj pred uplynutím 14 dňovej lehoty od pristúpenia k týmto Podmienkam alebo od objednania príslušnej Služby, po ktorú má spotrebiteľ možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov. Ak v tejto lehote odstúpi Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, od týchto Podmienok či jednotlivej Služby po začatí poskytovania Služby, je Poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu už využitých Služieb.
  4. Užívateľ / Registrovaný užívateľ pristúpením k týmto Podmienkam výslovne súhlasí s tým, že informačná povinnosť Poskytovateľa bude splnená uvedením povinných informácií v týchto Podmienkach alebo v cenníku Poskytovateľa, ktoré sú k voľnému stiahnutiu na internetových stránkach Poskytovateľa (newtoncloud.eu).
  5. Pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je vecne príslušným orgánom Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie https://adr.coi.cz/cs.

 4. Poskytovanie Služby NEWTON Cloud
  1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi právo na prístup k Službe NC a právo Službu NC užiť (ďalej iba "licencia k Službe NC") a Užívateľ / Registrovaný užívateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu, a to všetko v rozsahu a za podmienok stanovených týmito Podmienkami.
  2. Užívateľ / Registrovaný užívateľ je oprávnený k Službe NC alebo Súvisiacim službám pristupovať výlučne prostredníctvom užívateľského účtu zriaďovaného Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi Poskytovateľom (ďalej len "Užívateľský účet").
  3. Licencia k Službe NC je udelená ako nevýhradná, územne neobmedzená, neprenosná a časovo obmedzená na dobu, po ktorú bude Poskytovateľ Službu NC a Súvisiace služby poskytovať a Užívateľ / Registrovaný bude spĺňať podmienky pre poskytnutie týchto Služieb. Licencia oprávňuje Užívateľa len k osobnému použitia Služby NC. Užívateľ nie je oprávnený Službu NC či akúkoľvek jej časť rozmnožovať, rozširovať alebo inak prenechať či umožniť jej aj dočasné použitie tretej osobe.
  4. K Užívateľskému účtu dostane Užívateľ / Registrovaný užívateľ unikátne prihlasovacie údaje, ktoré je povinný zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu tretími osobami, tak aby nemohlo dôjsť k užitiu Služby NC a Súvisiacich služieb treťou osobou. Ak hrozí zneužitie užívateľského účtu treťou osobou, je užívateľ povinný na to Poskytovateľa písomne upozorniť. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený prihlasovacie údaje k Užívateľskému účtu zablokovať a vystaviť Používateľovi / Registrovanému užívateľovi nové.
  5. Užívateľ / Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že Služba NC, Súvisiace služby a Softvér je predmetom autorských práv Poskytovateľa. Autorské právo je predmetom ochrany podľa Autorského zákona a verejnoprávne ochrany podľa trestného zákonníka (podľa ust. § 270 zákona č. 40/2009 Zb., Trestný zákonník, v platnom znení) a jeho porušenie môže byť stíhané ako prostriedkami civilnoprávnymi, tak prostriedkami trestnoprávnymi.
  6. Predmetom poskytnutia nie je poskytnutie zdrojového kódu Služby NC k akémukoľvek ďalšiemu využitiu. Užívateľ / Registrovaný užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania podľa § 66 ods. 1 písm. b) Autorského zákona.
  7. V prípade, keď Užívateľ / Registrovaný užívateľ postupuje v rozpore s týmito Podmienkami (najmä v prípade porušovania zákonov Českej Republiky po výzve orgánov činných v trestnom konaní, či inej oprávnenej inštitúcie alebo Poskytovateľa), je Poskytovateľ oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie tohto stavu podľa vlastného uváženia na základe závažnosti a urgentnosti následku porušenia, najmä formou výzvy na nápravu, obmedzenia ľubovoľnej časti Služby NC, Súvisiacej služby, alebo Sofvéru, zablokovanie prístupu k Službe NC, Súvisiacej službe alebo Softvéru, ukončenie Služby NC, Súvisiace služby alebo používanie Softvéru.
  8. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre Registrovaných užívateľov činnosť, zaisťujúci dosiahnutie minimálne 99,5% Úrovne dostupnosti Služby NC a Súvisiacich služieb pomocou siete Internet prostredníctvom internetových stránok newtoncloud.eu.
  9. Úroveň dostupnosti sa meria vždy za všetky pracovné dni v kalendárnom mesiaci od 08:00 do 20:00 hod SEČ v mieste pripojenia servera Poskytovateľa k sieti Internet.
  10. Do Poskytovateľom garantovanej Úrovne dostupnosti sa nezapočítavajú nasledujúce prípady, v ktorých sú Služba NC a Súvisiace služby nedostupné:
   1. Poskytovateľom je vykonávaná pravidelná údržba a nastavenie v termínoch oznámených Používateľovi na internetových stránkach newtoncloud.eu;
   2. Výpadky zavinené Užívateľom / Registrovaným užívateľom, alebo inými jeho dodávateľmi služieb, softvéru alebo hardvéru, ktoré sú relevantné pre fungovanie Služby NC a Súvisiacich služieb (internetové pripojenie, hardvérové a softvérové vybavenie Užívateľa / Registrovaného užívateľa využívajúce k prístupu k Službe NC a Súvisiacich služieb, apod.);
   3. Výpadky zapríčinené prienikom vírusov do systému, prípadne iným obdobným útokom, ibaže bol výpadok preukázateľne zapríčinený zanedbaním Poskytovateľa;
   4. Výpadky zapríčinené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa;
   5. Prerušenia či výpadky pripojenia k sieti internet poskytovaného tretími osobami;
   6. Služba vzdialeného diktovania nie je dostupná pri vyťažení serverov Užívateľovi / Registrovanými užívateľovi;
  11. Nedostupnosť Služby NC alebo Súvisiacich služieb z dôvodu uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku nie je považovaná za nedosiahnutie garantované Úrovne dostupnosti a Poskytovateľ za ňu nenesie zodpovednosť.

 5. Poskytovanie Súvisiacich služieb
  1. Za Súvisiace služby sa považuje najmä (i) služba úložisko súborov určených pre prepis, (ii) služba vzdialeného diktovania, (iii) služba doslovných prepisov, (iv) služba diktovania cez mobilné zariadenia a iné služby ponúkané Poskytovateľom na internetových stránkach newtoncloud.eu.
  2. Hlavné charakteristiky Súvisiacich služieb, podmienky ich poskytovania, spôsob úhrady za tieto Súvisiace služby sú podrobne popísané na internetových stránkach newtoncloud.eu.
  3. Dátové úložisko Služby NC umožňuje Registrovanému užívateľovi nahrávať, meniť a rušiť dátové súbory. Nahraním, odoslaním, uložením do dátového úložiska poskytuje Registrovaný užívateľ Poskytovateľovi nevýhradnú, územne a časovo neobmedzenú licenciu na použitie, na hosťovanie, uchovávanie, reprodukovanie, úpravu, vytvorenie odvodených diel (napríklad diel, ktoré sú výsledkom prekladu, analýzy / prispôsobení / adaptáciou či úprav vykonaných za účelom jeho lepšieho fungovania v rámci služieb Poskytovateľa). Práva, ktoré touto licenciou Registrovaný užívateľ Poskytovateľovi udeľuje, sú použité za účelom prevádzkovania, propagácie a vylepšovania existujúcich služieb a vývoji nových služieb. Licencia pretrváva aj potom, čo prestane Registrovaný užívateľ služby Poskytovateľa používať.
  4. V okamihu, keď nebude mať Užívateľ / Registrovaný užívateľ dostatočný kredit na úhradu služby úložisko súborov určených pre prepis alebo inej podobnej služby dátového úložiska, vyzve Poskytovateľ takého Užívateľa / Registrovaného užívateľa správou zaslanou na e-mailovú adresu Používateľa / Registrovaného užívateľa na doplnenie kreditu. Ak Užívateľ / Registrovaný užívateľ nedoplní svoj kredit v určenej lehote, ktorá nebude kratšia ako 30 kalendárnych dní, je Poskytovateľ oprávnený všetky dáta Užívateľa / Registrovaného užívateľa, po uplynutí tejto lehoty, natrvalo odstrániť.
  5. Užívateľ / Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že Služba prevodu reči do textu nemusí byť schopná previesť audio na text úplne korektne. Akékoľvek odchýlky výstupov Služieb od vstupov nie sú chybou Služby.

 6. Úhrada Služby NC a Súvisiacich služieb
  1. Registrovaný užívateľ je oprávnený využívať Služby NC a Súvisiacich služieb. Služba NC, okrem Služby prístupu do internetového systému Poskytovateľa, ktorý umožňuje ukladanie užívateľských nastavení Softveru, licenčných údajov a užívateľských dokumentov a Súvisiace služby sú službami platenými, ktoré sa platí vopred podľa aktuálne platného cenníka Poskytovateľa, ak nie je dohodnuté inak. Službu NC a Súvisiace služby je možné Registrovanému užívateľovi poskytnúť iba v prípade, že má Registrovaný užívateľ na Užívateľskom účte evidovaný dostatočné finančné prostriedky na úhradu konkrétnych Služieb, ak nie je dohodnuté inak.
  2. Užívateľ / Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že všetky daňové doklady a podklady týkajúce sa fakturácie kreditu budú zasielané výlučne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú užívateľ / Registrovaný užívateľ uviedol pri zriadení Užívateľského účtu, ak nedošlo k zmene tejto adresy spôsobom, ktorý je týmito Podmienkami predvídaný alebo dohodnutý medzi Poskytovateľom a Užívateľom / Registrovaným užívateľom. Kredit môže Užívateľ / Registrovaný užívateľ získavať spôsobom predvídaným a opísaným na internetových stránkach Poskytovateľa (newtoncloud.eu), prípadne tento kredit nakupovať podľa aktuálne platného cenníka Poskytovateľa uverejneného na internetových stránkach Poskytovateľa (newtoncloud.eu).
  3. Úhrada služby NC a Súvisiacich služieb bude prebiehať formou predplatenia týchto Služieb formou kreditu, pokiaľ nebude individuálne dohodnuté medzi Registrovaným užívateľom inak. Zakúpením kreditu si Registrovaný užívateľ rezervuje kapacitu Poskytovateľa na poskytnutie príslušnej Služby. Zakúpený kredit má platnosť 12 mesiacov od jeho pripísania na Užívateľský účet, ak nie je pri zakúpení kreditu dohodnuté inak. Cena alebo odmena za poskytnutú Službu sa automaticky odpočíta od kreditu.
  4. Bližšie podmienky o predplatených službách nájdete v platnom cenníku Poskytovateľa, v príslušných marketingových materiáloch a podmienkach Služieb.
  5. Zakúpením kreditu Užívateľom / Registrovaným užívateľom súhlasí Užívateľ / Registrovaný užívateľ s dohodou o poskytovaní predplatených služieb. Kredit je možné využiť len pre úhradu Služby NC a Súvisiacich služieb. Kredit nie je možné Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi vrátiť. Pokiaľ tento kredit Užívateľ / Registrovaný užívateľ nevyužije k úhrade Služieb Poskytovateľa, nemá nárok na vrátenie peňazí za nevyčerpania tohto kreditu v stanovenej lehote alebo ak dôjde k ukončeniu poskytovania Služieb Poskytovateľom. Poskytovateľ môže obmedziť poskytovanie predplatených Služieb, prípadne neposkytnúť niektorú zo Služieb Poskytovateľa, pokiaľ nebudú splnené podmienky na ich užívanie. Takou podmienkou je napríklad zostatok kreditu na Užívateľskom účte Užívateľa / Registrovaného užívateľa.

 7. Poskytovanie Softvéru - Licenčná dohoda k Softvéru
  1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi záruku, že Softvér má ku dňu odovzdania jeho rozmnoženiny funkčné vlastnosti stanovené v aktuálnej verzii Dokumentácie. Užívateľ pritom berie na vedomie, že vzhľadom na komplexnosť Softvéru ako počítačového programu, Poskytovateľ vytvoril Softvér s maximálnou možnou starostlivosťou a uskutočnil všetky primerané kroky na zabezpečenie vysokej úžitkovosti a funkcionality Softvéru, napriek tomu však nemôže vylúčiť, že v určitých situáciách môže Softvér zaisťujúci prevod reči do textu (ND5 a ND 365) vykazovať nepresnosti. Poskytovateľ permanentne pracuje na vývoji Softvéru s cieľom odstránenia akýchkoľvek nedokonalostí.
  2. Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne inštalovať všetky aktualizácie a opravné balíčky poskytnuté Poskytovateľom v rámci Licencie k danému Softvéru.
  3. Chyby, na ktorých odstránenie sa záruka nevzťahuje, alebo ktoré Poskytovateľ nie je povinný odstrániť v súlade s týmito Podmienkami, môže odstrániť Poskytovateľ na základe samostatnej dohody s Užívateľom, a to za cenu, na ktorej sa spolu dohodnú.
  4. Záruka Poskytovateľa zaniká, ak Užívateľ vykoná akékoľvek úpravy Softvéru, ku ktorým Poskytovateľ nedal predchádzajúci písomný súhlas. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré nespôsobil Poskytovateľ.
  5. Užívateľ berie na vedomie, že Softvér určený k prevodu reči do textu (ND5 a ND 365) nemusí byť schopný previesť audio na text úplne korektne. Akékoľvek odchýlky výstupov Softwaru od vstupov nie sú chybou Softvéru.
  6. Užívateľ je oprávnený inštalovať získané rozmnoženiny Softvéru iba v súlade s konkrétnymi Licenčnými dojednaniami a Dokumentáciou.
  7. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie aktualizácií Softvéru po dobu, po ktorú je Užívateľ v omeškaní s platením ceny aktualizácie Softvéru, ak ich má k dispozícii. S ohľadom na to, že Softvér je Poskytovateľom aktualizovaný priebežne a Užívateľ má prístup k aktualizáciám Softvéru, nie je prerušením poskytovania aktualizácie Softvéru podľa predchádzajúcej vety dotknutý nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny za aktualizáciu Softvéru.
  8. Ak zistí Poskytovateľ, že Užívateľ porušil Licenčnú dohodu k Softvéru, zaniká nárok Užívateľa na plnenie podľa týchto podmienok.
  9. Ak poruší Užívateľ tieto Podmienky, vzniká Poskytovateľovi nárok na zaplatenie náhrady škody v plnej výške.

 8. Licenčná dohoda k ND5
  1. Poskytnutá Licencia má časovo neobmedzenú platnosť (pokiaľ sa Užívateľ s Poskytovateľom nedohodnú písomnou formou inak).
  2. Ak je na overenie platnosti poskytnutej Licencia použitý hardvérový kľúč, licencia je technicky viazaná k tomuto kľúču a Softvér je možné používať na každom zariadení, ku ktorému je licenčný kľúč pripojený.
  3. Ak je na overenie platnosti poskytnutej Licencie použitý softvérový kľúč (s povinnou registráciou a občasným overovaním platnosti na licenčnom serveri Poskytovateľa), licencia je technicky viazaná ku konkrétnemu fyzickému zariadeniu, na ktorom bola licencia zaregistrovaná, avšak je možné ju po dohode s Poskytovateľom preniesť na nové zariadenie. Za prenesenie licencie je oprávnený Poskytovateľ účtovať Užívateľovi poplatok.
  4. Užívateľ licencie ND5 má nárok na aktuálnu verziu ND5 po celú dobu trvania majetkových práv (nemá však nárok na upgrade na vyššiu verziu).
  5. Licencia je poskytovaná výhradne pre osobnú potrebu Užívateľa (ak užíva Softvér ako nepodnikajúca fyzická osoba) alebo vlastnú vnútornú potrebu Užívateľa (ak užíva Softvér ako podnikajúca fyzická osoba alebo ak užíva tento Softvér právnická osoba).
  6. Užívateľ nie je oprávnený na ďalší prevod rozmnoženiny ND5, k udeleniu pod licencie alebo postúpenie Licencie tretej osobe
  7. Užívateľ je oprávnený použiť ND5 v súlade s účelom vymedzeným v ods. 8.5 tohto článku Podmienok, a to výhradne jeho rozmnožovaním v zmysle § 2376 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 66 ods. 2 Autorského zákona; toto právo pritom nezahŕňa Licenciu k rozširovaniu rozmnoženín v zmysle § 2376 ods. 5 Občianskeho zákonníka nad rámec účelu vymedzeného v ods. 8.5. tohto článku Podmienok.
  8. Užívateľ sa najmä zaväzuje:
   1. neobchádzať akákoľvek technická obmedzenia Softvéru;
   2. nevykonávať spätné inžinierstvo, dekompiláciu alebo rozklad Softvéru;
   3. nevytvárať viac ako jednu záložnú kópiu softvéru určenú výhradne na opätovnú inštaláciu Softvéru;
   4. nezverejniť Softvér, aby si ho ostatní mohli skopírovať;
   5. neprenajímať či požičiavať Softvér;
   6. nepoužívať Softvér pre komerčné služby tretím stranám.
  9. Predmetom Licencia nie je poskytnutie zdrojového kódu. Predmetom Licencie nie je poskytnutie binárneho kódu Softvéru k akémukoľvek ďalšiemu využitiu výnimkou činnosti programu.
  10. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania podľa § 66 ods. 1 písm. b) Autorského zákona.
  11. ND5 má nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky: procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) a vyšší, minimálne 4 GB pamäte RAM a cca 600 MB voľného miesta na pevnom disku, operačný systém MS Windows 10 (32-bit a 64-bit) , MS Windows 8 (32-bit a 64-bit), MS Windows 7 (32-bit a 64-bit), MS Windows Vista SP 1 a SP 2 (32-bit a 64-bit), USB port pre pripojenie headsetu , pripojenie k Internetu pre overenie licencie.

 9. Licenčná dohoda k ND365
  1. Poskytnutie Licencie na ND365 má časovo obmedzenú platnosť na dobu 12 mesiacov od registrácie Licencie k ND365 na licenčný server Poskytovateľa. Registrovaný užívateľ má po dobu platnosti tejto Licencie nárok na vždy aktuálnu verziu ND365.
  2. Registrovaný užívateľ je oprávnený ND365 použiť na akomkoľvek zariadení, na ktorom vykonal inštaláciu ND365. ND365 však môže byť spustený súčasne vždy na jednom takomto zariadení, ak sa Registrovaný užívateľ nedohodne s Poskytovateľom inak.
  3. Licencie k ND365 je poskytovaná výlučne pre osobnú potrebu Registrovaného užívateľa (ak užíva Softvér ako nepodnikajúca fyzická osoba) alebo vlastnú vnútornú potrebu Registrovaného užívateľa (ak užíva Softvér ako podnikajúca fyzická osoba alebo ak užíva tento Softvér právnická osoba).
  4. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený na ďalší prevod rozmnoženiny ND365, k udeleniu pod licencie alebo postúpenie Licencie k ND365 tretej osobe.
  5. Registrovaný užívateľa je oprávnený použiť ND365 v súlade s účelom vymedzeným v ods. 9.3 tohto článku Podmienok, a to výhradne jeho rozmnožovaním v zmysle § 2376 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 66 ods. 2 Autorského zákona; toto právo pritom nezahŕňa Licenciu k rozširovaniu rozmnoženín v zmysle § 2376 ods. 5 Občianskeho zákonníka nad rámec účelu vymedzeného v ods. 9.3 tohto článku Podmienok.
  6. Registrovaný užívateľ sa najmä zaväzuje:
   1. neobchádzať akákoľvek technická obmedzenia Softvéru;
   2. nevykonávať spätné inžinierstvo, dekompiláciu alebo rozklad Softvéru;
   3. nevytvárať viac ako jednu záložnú kópiu Softvéru určenú výhradne na opätovné inštaláciu Softvéru;
   4. nezverejniť Softvér, aby si ho ostatní mohli skopírovať;
   5. neprenajímať či požičiavať Softvér;
   6. nepoužívať Softvér pre komerčné služby tretím stranám.
  7. Predmetom Licencie na ND365 nie je poskytnutie zdrojového kódu. Predmetom Licencie nie je poskytnutie binárneho kódu Softvéru k akémukoľvek ďalšiemu využitiu výnimkou činnosti programu.
  8. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania podľa § 66 ods. 1 písm. b) Autorského zákona.
  9. ND365 má nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) a vyšší, minimálne 4 GB pamäte RAM a cca 600 MB voľného miesta na pevnom disku, operačný systém MS Windows 10 (32-bit a 64-bit), MS Windows 8 (32-bit a 64-bit), MS Windows 7 (32-bit a 64-bit), MS Windows Vista SP 1 a SP 2 (32-bit a 64-bit), USB port pre pripojenie headsetu, pripojenie k Internetu pre overenie licencie.

 10. Riešenie sporov
  1. Práva a povinnosti výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia českým právnym poriadkom, predovšetkým Občianskym zákonníkom s vylúčením akékoľvek kolíznej úpravy medzinárodného práva súkromného.
  2. Všetky spory vznikajúce z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi budú rozhodované s konečnou platnosťou na príslušnom súde, ktorým bude v zmysle § 89a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení miestne príslušný súd Poskytovateľa.

 11. Ochrana osobných údajov
  1. Užívateľ / Registrovaný užívateľ pristúpením k týmto Podmienkam týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas na využitie mena, priezviska, emailové adresy, telefónneho čísla a bydliska / sídlo Užívateľa / Registrovaného užívateľa (ďalej len "osobné údaje") a identifikačných údajov (IČ, DIČ, IČ DPH) u podnikajúcej osoby ku všetkým činnostiam, súvisiacich s šírením obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcich sa vlastných podobných produktov alebo služieb Poskytovateľa
  2. Užívateľ / Registrovaný užívateľ pristúpením k týmto Podmienkam týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení.
  3. Súhlas je udelený na dobu neurčitú. Spracovateľom osobných údajov bude Poskytovateľ. Užívateľ / Registrovaný užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov a právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov. Osobné údaje odovzdá Poskytovateľ tretím stranám, ak je to nevyhnutne potrebné pre splnenie týchto podmienok. S údajmi Užívateľa / Registrovaného užívateľa bude zaobchádzať dôverne. V prípade, že sa Užívateľ / Registrovaný užívateľ domnieva, že sú jeho údaje spracovávané v rozpore so zákonom, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
  4. Užívateľ / Registrovaný užívateľ môže vylúčiť článok 11.1 týchto Podmienok odoslaním e-mailovej správy Poskytovateľovi na podpora@newtontech.cz s uvedením textu: "Nesúhlasím s článkom 11.1 Podmienok spoločnosti NEWTON Technologies, a.s. pre užívanie služieb a softvéru a neželám si zasielať obchodné oznámenia spoločnosti NEWTON Technologies, a.s. "

 12. Ukončenie poskytovania Služieb
  1. Poskytovanie ktorejkoľvek Služby podľa týchto Podmienok môže byť ukončené dohodou, písomnou výpoveďou alebo jeho odstúpením zo zákonných dôvodov.
  2. Ukončenie poskytovania ktorejkoľvek Služby sa však nedotýka vzájomných nárokov Poskytovateľa a Užívateľa / Registrovaného užívateľa vzniknutých ešte pred ukončením poskytovania týchto Služieb.
  3. Ku dňu účinnosti ukončenia poskytovania ktorejkoľvek Služby prestane Poskytovateľ Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi poskytovať konkrétnu Službu. Užívateľ / Registrovaný užívateľ je povinný, ku dňu účinnosti ukončenia poskytovania Služby, odstrániť všetky dáta, ktoré si prostredníctvom Služby NC alebo Súvisiacich služieb uložil na dátové úložisko Poskytovateľa alebo na dátové úložisko zaistené pre tento účel Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený v deň nasledujúci po dni účinnosti ukončenia poskytovania Služieb tieto dáta nenávratne odstrániť.
  4. Za deň účinnosti ukončenia poskytovania ktorejkoľvek Služby sa považuje posledný deň mesiaca nasledujúci po dni odoslaní výpovede Poskytovateľom Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi alebo posledný deň mesiaca nasledujúci po dni doručenia výpovede zaslanej Užívateľom / Registrovaným užívateľom Poskytovateľovi.
  5. Písomná výpoveď, ktorú Užívateľ / Registrovaný užívateľ ukončuje poskytovanie Služby, musia mať tieto náležitosti: meno a priezvisko (alebo názov), adresu, e-mailovú adresu Užívateľa / Registrovaného užívateľa (ktorého sa výpoveď týka) a musí byť Poskytovateľovi doručená buď z e- mailovej adresy Užívateľa / Registrovaného užívateľa (ktorého sa výpoveď týka), alebo musí byť poskytovateľovi doručená na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne tiež s výpisom z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ak ide o právnickú osobu zapisovanú do tohto registra.
  6. Ak Užívateľ / Registrovaný užívateľ doručí poskytovateľovi písomnú výpoveď Služieb, bude poskytovanie Služieb ukončené najneskôr posledným dňom mesiaca nasledujúceho po doručení tejto výpovede.
  7. Poskytovateľ je oprávnený poskytovanie Služieb Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi vypovedať odoslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Užívateľa / Registrovaného užívateľa najmä, ak poruší Užívateľ / Registrovaný užívateľ akúkoľvek povinnosť podľa týchto Podmienok alebo platných právnych predpisov alebo aj bez udania dôvodu.

 13. Kvalita poskytovaných Služieb
  1. Poskytovateľ zaručuje Registrovanému užívateľovi, že poskytnutá Služba nevykazuje žiadnu chybu, ktorá obmedzuje alebo znemožňuje užívanie tejto Služby na účely obvyklé.
  2. Prípadné chyby poskytnutej Služby budú riešené v úzkej spolupráci s Registrovaným užívateľom, najdlhšie do 14 pracovných dní od ich oznámenia Registrovaným užívateľom. Registrovaný užívateľ uplatní reklamáciu odoslaním oznámenia na e-mailovú adresu podpora@newtontech.cz s uvedením konkrétnych chýb. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pre zistenie a odstránenie chyby. Ďalej pre zodpovednosť za chyby platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  3. Ak bude Registrovanému užívateľovi poskytnutá chybná Služba, má Registrovaný užívateľ právo požadovať odstránenie tejto chyby alebo právo na primeranú zľavu z ceny. Ak nebude zo strany Poskytovateľa včas odstránená chyby alebo poskytnutá primeraná zľava z ceny, má Registrovaný užívateľ právo odstúpiť od poskytnutej Služby. Ak Registrovaný užívateľ zistí chybu poskytnutej Služby, je povinný oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi pre uplatnenie reklamácie, bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do dvoch rokov od poskytnutia Služby, odoslaním oznámenia na e-mailovú adresu podpora@newtontech.cz s uvedením konkrétnych chýb.

 14. Obmedzenie zodpovednosti a záruky
  1. Poskytovateľ nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím Služby NC, Súvisiacich služieb, ako aj Softvéru na počítači Užívateľa / Registrovaného užívateľa, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s užitím Služby NC, Súvisiacich služieb alebo Softvéru.
  2. Poskytovateľ ani jeho dodávatelia či predajcovia nemajú povinnosť nahradiť Užívateľovi / Registrovanému užívateľovi ani akejkoľvek inej tretej osobe akékoľvek nepriame, následné, vedľajšie, sankčné ani osobitné škody (najmä uniknutý zisk alebo výnos, odškodnenie za stratu súkromia, stratu úžitku z akéhokoľvek počítača alebo softvéru vrátane tohto programu, prerušenie prevádzky, stratu obchodných informácií či inú peňažnú stratu) vzniknuté v súvislosti s použitím Služby NC, Súvisiacich služieb alebo Softvéru a to ani v prípade, že Užívateľ / Registrovaný užívateľ boli Poskytovateľom na možnosť vzniku týchto škôd upozornený, pričom nebude braný ohľad na príčinu škody či teóriu zodpovednosti za škodu.
  3. Obmedzenie zodpovednosti za škodu podľa predchádzajúcej vety sa uplatní v maximálnom možnom rozsahu prípustnom príslušnými právnymi predpismi. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu súvisiacu so Službou NC, Súvisiacimi službami alebo Softvérom v žiadnom prípade nepresiahne sumu, ktorú Užívateľ / Registrovaný užívateľ zaplatil za Službu alebo Software, s ktorou je spojená zodpovednosť Poskytovateľa. Vyššie uvedené obmedzenie platí, aj keď z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k naplneniu základného účelu akéhokoľvek obmedzeného nároku.

 15. Záverečné ustanovenia
  1. Ak by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok ukázalo byť neplatným alebo nevynútiteľným, potom táto skutočnosť nepôsobí neplatnosť ani nevynutiteľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok, ak nevyplýva z donucovacích ustanovení právnych predpisov inak.
  2. Užívateľ / Registrovaný užívateľ pristúpením k týmto podmienkam prehlasuje, že si tieto Podmienky celé prečítal a s týmito Podmienkami súhlasí vo všetkých bodoch.
  3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek na základe oznámenia tieto Podmienky aktualizovať. Oznámenie je vykonané e-mailom na adresu Užívateľa / Registrovaného užívateľa uvedenú Poskytovateľovi pri registrácii, písomnou formou alebo oznámením na daňovom doklade. V prípade nesúhlasu Užívateľa / Registrovaného užívateľa s novým znením Podmienok môže Užívateľ / Registrovaný užívateľ do 14 dní od oznámenia nových Podmienok od týchto odstúpiť a ukončiť užívanie Služby NC, Súvisiacich služieb alebo Softvéru. Užitím Služby NC, Súvisiacich služieb alebo Softvéru po tejto lehote vyslovuje Užívateľ / Registrovaný užívateľ s novým znením Podmienok súhlas.
  4. Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2016.

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od poskytnutia príslušnej Služby)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

NEWTON Technologies, a.s.
Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00
podpora@newtontech.cz

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy
o poskytnutí Služby NC a Súvisiacich služieb (*)

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 

 

 

Podmienky na vytlačenie