NEWTON Cloud

Warunki dotyczące świadczenia usług i użytkowania oprogramowania spółki NEWTON Technologies, a.s. (zwane dalej "Warunkami")

Niniejsze Warunki zawierają wiążące zasady użytkowania i dostępu do naszych usług, oprogramowania i strony internetowej newtoncloud.eu. Korzystając z naszych usług, oprogramowania i strony internetowej newtoncloud.eu użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Spółka NEWTON Technologies, a.s., z siedzibą: Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00, REGON: 28479777, NIP: CZ28479777 wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, w dziale B pod numerem 14782 (zwana dalej "Dostawcą"), świadczy między innymi usługę NEWTON Cloud oraz inne usługi określone w niniejszych Warunkach, jak również udziela licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w niniejszych Warunkach, ewentualnie umożliwia korzystanie z oprogramowania jako usługi (Software as a Service). Wszelkie wymienione usługi oraz oprogramowanie są dostępne za pośrednictwem sieci Internet (on-line) pod adresem newtoncloud.eu.

 1. Definicje pozostałych pojęć według niniejszych Warunków
  1. Przez pojęcie Użytkownik rozumie się osobę prawną lub fizyczną, prawidłowo zarejestrowaną w bazie danych użytkowników prowadzonej przez Dostawcę lub zarejestrowaną za pośrednictwem strony internetowej newtoncloud.eu, która korzysta z dowolnej usługi lub oprogramowania Dostawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami (zwany dalej "Użytkownikiem"). Dostawca jest uprawniony do umożliwienia próbnego korzystania z usług Dostawcy w zakresie, w jakim świadczy te usługi na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika (Użytkownik w takim przypadku nie ma jednak prawa do korzystania z Poziomu dostępności i jakości świadczonych usług, z jakich korzysta Zarejestrowany Użytkownik).
  2. Przez pojęcie Zarejestrowany Użytkownik rozumie się Użytkownika zarejestrowanego do korzystania z Usługi Newton Cloud za pośrednictwem strony internetowej newtoncloud.eu, któremu Dostawca założył konto użytkownika, który zakupił abonament na opłacenie Usług i który posiada na swoim koncie wystarczający abonament do opłacenia odpłatnych Usług Newton Cloud lub odpłatnych Usług powiązanych, o ile Dostawca i Użytkownik nie uzgodnili inaczej (zwany dalej "Zarejestrowanym Użytkownikiem").
  3. Przez pojęcie Usługa Newton Cloud rozumie się dostęp do środków webowych (oprogramowania internetowego) Dostawcy za pomocą sieci Internet i strony internetowej newtoncloud.eu, który oprócz korzystania z usługi NEWTON Cloud Użytkownikowi/Zarejestrowanemu Użytkownikowi umożliwia także korzystanie z innych usług Dostawcy określonych w niniejszych Warunkach, a zwłaszcza, lecz nie wyłącznie: (i) dostęp do systemu internetowego Dostawcy, który umożliwia zapisywanie ustawień użytkownika w Oprogramowaniu, danych licencyjnych oraz dokumentów użytkownika, (ii) świadczenie usług elektronicznej transkrypcji nagrań audio i wideo, które dla Zarejestrowanego Użytkownika są dostępne w systemie zgodnie z poprzednim punktem, (iii) ewentualne inne usługi powiązane z poprzednimi punktami (zwane dalej "Usługa NC").
  4. Poprzez Usługę powiązaną rozumie się inne usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem Usługi NC (zwana dalej "Usługa powiązana" lub "Usługi powiązane"). W konkretnym przypadku Usługa powiązana może oznaczać korzystanie z Oprogramowania Dostawcy przez Zarejestrowanego Użytkownika.
  5. Poprzez Usługę Dostawcy rozumie się jakakolwiek usługę Dostawcy świadczoną za pośrednictwem usługi NEWTON Cloud. Jakakolwiek usługa Dostawcy świadczona na rzecz Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika na podstawie niniejszych Warunków, bez względu na to, czy chodzi o Usługę NC, czy jakąkolwiek Usługę powiązaną, dla potrzeb niniejszych Warunków może być określana, jako Usługa lub Usługi (zwana dalej "Usługą" lub "Usługami").
  6. Poprzez Oprogramowanie Dostawcy rozumie się oprogramowanie Dostawcy oferowane użytkownikom pod nazwą handlową NEWTON DICTATE 5 (zwane dalej "ND5") oraz NEWTON DICTATE 365 (zwane dalej "ND365") lub inne oprogramowanie oferowane przez Dostawcę za pośrednictwem strony internetowej newtoncloud.eu (zwane dalej łącznie "Oprogramowaniem" lub odrębnie "ND5" lub "ND365").
  7. Poprzez Licencję rozumie się uprawnienie do realizacji prawa odnoszącego się do konkretnej Usługi Dostawcy lub Oprogramowania Dostawcy (zwana dalej "Licencją"). Konkretny zakres niniejszej licencji wynika z postanowień licencyjnych.
  8. Poprzez Dostępność rozumie się stan, kiedy Usługa NC oraz Usługi powiązane są do dyspozycji Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika w zakresie i jakości określonych w niniejszych Warunkach (zwana dalej "Dostępnością").
  9. Poprzez Poziom dostępności rozumie się wartość Dostępności zmierzoną w sposób określony w niniejszych Warunkach (zwany dalej "Poziomem dostępności").
  10. Poprzez Dokumentację rozumie się dokumentację dla użytkownika dotyczącą Oprogramowania lub Usług Dostawcy.
  11. Poprzez Sprzęt rozumie się urządzenie techniczne (zazwyczaj komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy), który umożliwia Użytkownikowi/Zarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z Usług Dostawcy. Minimalne wymagania sprzętowe:
   1. W przypadku urządzenia przenośnego wyposażonego w system operacyjny Android, w którym zainstalowano Oprogramowanie zgodnie z Warunkami Licencyjnymi według niniejszych Warunków Umownych, wymagana jest co najmniej wersja 2.3.3. systemu operacyjnego Android.
   2. W przypadku urządzenia przenośnego wyposażonego w system operacyjny iOS, w którym zainstalowano Oprogramowanie zgodnie z Warunkami Licencyjnymi według niniejszych Warunków Umownych, wymagana jest co najmniej wersja 8 systemu operacyjnego iOS.
   3. W przypadku urządzeń stacjonarnych i przenośnych wyposażonych w system operacyjny Windows (komputery stacjonarne, laptopy) obowiązują wymagania minimalne zgodnie z punktem 9.9. niniejszych Warunków.

 2. Akceptacja niniejszych Warunków
  1. Niniejsze Warunki określają wiążące zasady użytkowania i dostępu do Usługi NC, Usług powiązanych, korzystania z Oprogramowania i dostępu do strony internetowej Dostawcy (newtoncloud.eu). Korzystając z Usługi NC, Usług powiązanych, Oprogramowania lub dostępu do strony internetowej Dostawcy (newtoncloud.eu) Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się przestrzegać niniejsze Warunki w pełnym zakresie.
  2. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas zakładania konta użytkownika w trakcie rejestracji lub akceptując Warunki licencyjne Oprogramowania, potwierdzając zamówienie z odnośnikiem do niniejszych Warunków.
  3. Osoba, która akceptuje niniejsze Warunki w imieniu osoby prawnej, oświadcza, że jest ona uprawniona do: występowania w ten sposób w imieniu danej osoby prawnej, reprezentowania osoby prawnej w tej czynności, oraz wyrażenia w jej imieniu zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków.
  4. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się przede wszystkim:
   1. nie omijać jakichkolwiek ograniczeń technicznych Usługi NC, Usług powiązanych i Oprogramowania;
   2. nie wykonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji lub dekompozycji Usługi NC, Usług powiązanych oraz Oprogramowania;
   3. nie wynajmować ani nie wypożyczać Usługi NC, Usług powiązanych lub Oprogramowania;
   4. nie wykorzystywać Usługi NC, Usług powiązanych lub Oprogramowania do świadczenia usług komercyjnych na rzecz stron trzecich;
   5. nie wykorzystywać Usługi NC, Usług powiązanych lub Oprogramowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w tym w celu obejścia obowiązku uiszczenia opłaty licencyjnej, wynagrodzenia lub ceny- chodzi głównie o zbieżną w czasie pracę większej liczby osób na jednym koncie użytkownika w przypadku odpłatnego użytkowania według licencji dla danej liczby określonych użytkowników.
   6. nie wykorzystywać Usługi NC, Usług powiązanych lub Oprogramowania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszymi Warunkami lub uzgodnieniami pomiędzy Użytkownikiem/Zarejestrowanym Użytkownikiem a Dostawcą;
  5. Poprzez korzystanie z Usług Dostawcy według niniejszych Warunków pomiędzy Dostawcą a Zarejestrowanym Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu Usługi NC i Usług powiązanych, której treść jest określona poprzez niniejsze Warunki oraz zakres Usług Dostawcy podany na stronie internetowej Dostawcy newtoncloud.eu, z których zarejestrowany Użytkownik zdecydował się korzystać zgodnie z niniejszymi Warunkami. Zarejestrowany Użytkownik akceptując niniejsze Warunki zobowiązuje się płacić Dostawcy za odpłatne usługi Dostawcy wynagrodzenie w formie abonamentu, który można zakupić zgodnie z obowiązującym aktualnym cennikiem usług Dostawcy opublikowanym na stronie internetowej newtoncloud.eu lub na podstawie indywidualnego porozumienia pomiędzy Dostawcą a Zarejestrowanym Użytkownikiem. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług bez uprzedniego powiadomienia, poprzez opublikowanie nowego cennika. Obowiązuje zawsze cennik Usług, który był ważny w momencie wyświadczenia Usługi.
  6. Akceptując niniejsze Warunki Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do wykorzystania nagrania audio lub wideo przeznaczonego do transkrypcji elektronicznej, przechowywania na serwerze lub opracowania i wykorzystywania w ramach innej Usługi Dostawcy a poprzez jego wykorzystanie w jakikolwiek sposób nie dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawa autorskiego. Dostawca ma prawo zażądać od Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika dodatkowego udokumentowania tego prawa a w przypadku wątpliwości odmówić świadczenia Usługi do czasu wiarygodnego udokumentowania praw autorskich dotyczących danego nagrania audio lub wideo lub usunięcia takiego nagrania.

 3. Uzgodnienia z konsumentem (poniższe postanowienia dotyczą tylko i wyłącznie umów zawieranych z konsumentem)
  1. Usługi Dostawcy to usługi dostarczania zawartości cyfrowej, która nie zostanie dostarczona na nośniku materialnym a Zarejestrowany Użytkownik akceptując niniejsze Warunki wyraża na to zgodę i wymaga, aby Usługi na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika zostały wyświadczone w wymaganym terminie, czyli jeszcze przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Równocześnie Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w takim przypadku, kiedy takiemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi zostanie wyświadczona Usługa, nie ma on już prawa na odstąpienie od umowy, przy czym prawo to wygasa w momencie wyświadczenia Usługi.
  2. Do czasu wyświadczenia Usługi, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od zamówienia danej Usługi, Zarejestrowany Użytkownik ma prawo odstąpić od świadczenia danej Usługi bez podania przyczyn. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Zarejestrowany Użytkownik musi poinformować o swoim odstąpieniu Dostawcę poprzez wysłanie powiadomienia za pośrednictwem wykonawcy usług pocztowych pod adresem siedziby Dostawcy, tzn. NEWTON Technologies, a.s., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00 lub e-mailem pod adresem poczty elektronicznej: podpora@newtontech.cz. Zarejestrowany Użytkownik, który jest konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od świadczenia Usług za pośrednictwem wzorcowego formularza odstąpienia załączonego na końcu niniejszych Warunków.
  3. Akceptacja niniejszych Warunków i rozpoczęcie użytkowania konkretnej Usługi przez Zarejestrowanego Użytkownika uważane jest za wyraźne polecenie rozpoczęcia świadczenia konkretnej Usługi, także przed upływem czternastodniowego okresu od akceptacji niniejszych Warunków lub od dnia zamówienia określonej Usługi, podczas którego konsument ma możliwość odstąpić także bez podania przyczyn od umowy zawartej na odległość lub poza obiektem handlowym. Jeżeli w tym okresie Zarejestrowany Użytkownik, który jest konsumentem, odstąpi od niniejszych Warunków lub od świadczenia danej Usługi po rozpoczęciu świadczenia Usługi, to Dostawca jest uprawniony do pobrania zapłaty za już wyświadczone Usługi.
  4. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptując niniejsze Warunki wyraża zgodę na to, że obowiązek informacyjny Dostawcy zostanie spełniony poprzez podanie obowiązkowych informacji w niniejszych Warunkach lub w cenniku Dostawcy, które są ogólnie dostępne do pobrania na stronie internetowej Dostawcy (newtoncloud.eu).
  5. Instytucją właściwą do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Czeska Izba Handlowa (www.coi.cz). Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się na stronie Czeskiej Izby Handlowej https://adr.coi.cz/cs.

 4. Świadczenie Usługi NEWTON Cloud
  1. Dostawca udziela Użytkownikowi/Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do Usługi NC oraz prawo do korzystania z Usługi NC (zwane dalej "Licencja do Usługi NC") a Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie w zakresie i na zasadach ustalonych w niniejszych Warunkach.
  2. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi NC lub Usług powiązanych wyłącznie za pośrednictwem konta użytkownika utworzonego dla Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika przez Dostawcę (zwanego dalej "Konto Użytkownika").
  3. Licencji do Usługi NC udziela się jako niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieprzenośnej i ograniczonej czasowo na okres, w którym Dostawca będzie świadczył Usługi NC i Usługi powiązane na rzecz Użytkownika/Zarejestrowanego użytkownika a Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik będzie spełniał warunki do świadczenia wymienionych Usług. Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do osobistego korzystania z Usługi NC. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, rozpowszechniania lub przekazania w inny sposób czy umożliwienia osobie trzeciej nawet tymczasowego korzystania z Usługi NC lub jakiejkolwiek jej części.
  4. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik do swojego Konta Użytkownika otrzyma indywidualne dane do logowania, które ma obowiązek chronić przed stratą, kradzieżą i nadużyciem przez osoby trzecie w taki sposób, aby nie mogło dojść do użycia Usługi NC oraz Usług powiązanych przez osobę trzecią. Jeżeli istnieje zagrożenie nadużycia konta przez osobę trzecią, to użytkownik ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym niezwłocznie Dostawcę. Dostawca w takim przypadku ma prawo do zablokowania danych do logowania na Konto Użytkownika i przekazać Użytkownikowi/Zarejestrowanemu Użytkownikowi nowe dane do logowania.
  5. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa NC oraz Usługi powiązane i Oprogramowanie są przedmiotem praw autorskich Dostawcy zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych a ich naruszenie może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną jak również karną.
  6. W przypadku, kiedy Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik postępuje niezgodnie z niniejszymi Warunkami (zwłaszcza w przypadku naruszania przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostawca jest uprawniony do podjęcia środków zapobiegawczych według własnego uznania, zwłaszcza w formie wezwania do zaprzestania korzystania z Oprogramowania w sposób sprzeczny z prawem polskim.
  7. Dostawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zarejestrowanych Użytkowników czynności zapewniające osiągnięcie co najmniej 99,5% Poziomu dostępności Usługi NC oraz Usług powiązanych za pomocą sieci Internet za pośrednictwem strony internetowej newtoncloud.eu.
  8. Poziom dostępności mierzony jest zawsze w dni robocze od godziny 08:00 do 20:00 czasu środkowoeuropejskiego w miejscu podłączenia serwera Dostawcy do sieci Internet.
  9. Do Poziomu dostępności gwarantowanego przez Dostawcę nie zalicza się następujących przypadków, kiedy Usługa NC oraz Usługi powiązane są niedostępne:
   1. Regularna konserwacja i ustawianie w terminach opublikowanych dla Użytkowników na stronie internetowej newtoncloud.eu;
   2. Przerwy w dostawie z winy Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika lub innych jego dostawców usług, oprogramowania lub sprzętu, które są istotne z punktu widzenia działania Usługi NC i Usług powiązanych (łącze internetowe, sprzęt i oprogramowanie Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika stosowany do dostępu do Usługi NC i Usług powiązanych itp.);
   3. Przerwy w dostawie spowodowane obecnością wirusów w systemie, ewentualnie innym podobnym atakiem, chyba że przerwa nastąpiła na skutek zaniedbań Dostawcy;
   4. Przerwy w dostawie spowodowane okolicznościami wykluczającymi odpowiedzialność Dostawcy;
   5. Przerwy w dostępie do Internetu udostępnianego przez osoby trzecie;
   6. Usługa dyktowania zdalnego nie jest dostępna w przypadku pełnego obciążenia serwerów przez Użytkowników/Zarejestrowanych Użytkowników;
  10. Niedostępność Usługi NC lub Usług powiązanych z powodów wymienionych w poprzednim punkcie tego artykułu nie jest traktowana jako nieosiągnięcie gwarantowanego Poziomu dostępności a Dostawca nie ponosi za nią odpowiedzialności.

 5. Świadczenie Usług powiązanych
  1. Za Usługi powiązane uważa się przede wszystkim (i) usługę przechowywania plików przeznaczonych do transkrypcji, (ii) usługę zdalnego dyktowania, (iii) usługę transkrypcji dosłownej, (iv) usługę dyktowania przez sprzęt przenośny i inne usługi oferowane przez Dostawcę na stronie internetowej newtoncloud.eu.
  2. Główne właściwości Usług powiązanych, warunki ich świadczenia, oraz sposób dokonywania płatności za Usługi powiązane są szczegółowo opisane na stronie internetowej newtoncloud.eu.
  3. Przechowalnia danych Usługi NC umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi wgrywać, modyfikować i usuwać pliki danych. Poprzez wgranie, wysłanie i zapisanie w przechowalni danych Zarejestrowany Użytkownik udziela Dostawcy do dzieł wykorzystywanych za pomocą Oprogramowania niewyłącznej, terytorialnie i czasowo nieograniczonej licencji na używanie, obsługiwanie, przechowywanie, odtwarzanie, obróbkę, tworzenie dzieł pochodnych (na przykład dzieł, które są wynikiem przekładu, analizy/dostosowania/adaptacji lub obróbki wykonanej w celu poprawy ich działania w ramach usług Dostawcy). Prawa, których na podstawie tej licencji udziela Dostawcy Zarejestrowany Użytkownik, są wykorzystane w celu wykonywania, promocji i poprawy istniejących usług i rozwoju nowych usług. Licencja obowiązuje nadal także wówczas, kiedy Zarejestrowany Użytkownik zakończy korzystanie z usług Dostawcy.
  4. W momencie, kiedy Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik nie będzie dysponował wystarczającym abonamentem do opłacenia usługi przechowywania plików przeznaczonych do transkrypcji lub innej podobnej usługi przechowalni danych, Dostawca powiadomi takiego Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika o potrzebie doładowania abonamentu wysyłając wiadomość pod adres e-mail Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik nie doładuje (nie opłaci) swojego abonamentu w określonym terminie, który będzie nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych, to Dostawca po upływie wyznaczonego terminu jest uprawniony do usunięcia na stałe wszelkich danych Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika.
  5. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa transkrypcji mowy na tekst nie musi być zdolna do transkrypcji dźwięku na tekst w pełni poprawnie. Jakiekolwiek odchyłki wyników Usług od danych wstępnych nie stanowią wady Usługi.

 6. Płatność za Usługi NC i Usługi powiązane
  1. Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi NC oraz z Usług powiązanych. Usługa NC, oprócz Usługi dostępu do systemu internetowego Dostawcy, który umożliwia zapisywanie ustawień użytkownika w Oprogramowaniu, danych licencyjnych i dokumentów użytkownika oraz Usługi powiązane to usługi świadczone odpłatnie, za które płaci się z góry zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy, o ile nie uzgodniono inaczej. Usługę NC oraz Usługi powiązane można świadczyć na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika wyłącznie w przypadku, kiedy Zarejestrowany Użytkownik posiada na Koncie użytkownika odpowiednie środki finansowe do opłacenia konkretnych Usług, o ile nie uzgodniono inaczej.
  2. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie dokumenty dotyczące fakturowania abonamentu będą wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej pod adres e-mail, który Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik podał podczas zakładania Konta Użytkownika, o ile nie nastąpiła zmiana tego adresu w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach lub uzgodniony przez Dostawcę i Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika. Abonament może Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik uzyskać w sposób przewidziany i opisany na stronie internetowej Dostawcy (newtoncloud.eu), ewentualnie dokonać zakupu według aktualnie obowiązującego cennika Dostawcy opublikowanego na stronie internetowej Dostawcy (newtoncloud.eu).
  3. Płatność za usługi NC oraz Usługi powiązane będzie dokonywana w formie przedpłaty za te Usługi w postaci abonamentu, o ile z Zarejestrowanym Użytkownikiem nie zostanie uzgodniona indywidualna forma płatności. Poprzez zakupienie abonamentu Zarejestrowany Użytkownik zarezerwuje dla siebie zdolności produkcyjne Dostawcy w zakresie świadczenia odpowiedniej Usługi. Zakupiony abonament jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego zaksięgowania na Koncie Użytkownika, o ile przy zakupieniu abonamentu nie uzgodniono inaczej. Cena lub wynagrodzenie za wyświadczoną Usługę będzie automatycznie odliczana od abonamentu.
  4. Szczegółowe warunki przedpłaconych usług zawarte są w obowiązującym cenniku Dostawcy, w odpowiednich materiałach marketingowych i warunkach Usług.
  5. Poprzez zakupienie abonamentu Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptuje uzgodnienia dotyczące świadczenia usług przedpłaconych. Abonament można wykorzystać wyłącznie do opłacenia Usługi NC oraz Usług powiązanych. Zwrot abonamentu Użytkownikowi/Zarejestrowanemu Użytkownikowi nie jest możliwy. Jeżeli Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik nie wykorzysta posiadanego abonamentu do opłacenia Usług Dostawcy, to nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystanie abonamentu w ustalonym terminie. Dostawca może ograniczyć świadczenie Usług, ewentualnie nie przystąpić do świadczenia którejś z Usług Dostawcy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki do korzystania z nich. Takim warunkiem jest na przykład dodatnie saldo na Koncie Użytkownika Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika.

 7. Udostępnianie Oprogramowania - Postanowienia licencyjne dotyczące Oprogramowania
  1. Dostawca udziela Użytkownikowi gwarancji, że w dniu udzielenia dostępu lub przekazania kopii Oprogramowania posiada ono właściwości funkcjonalne określone w aktualnej wersji Dokumentacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na kompleksowy charakter Oprogramowania jako programu komputerowego, Dostawca opracował Oprogramowanie z największą możliwą starannością i podjął wszystkie odpowiednie działania w celu zapewnienia wysokiej wartości użytkowej i funkcjonalności Oprogramowania, jednak pomimo tego nie może on wykluczyć, że w pewnych sytuacjach oprogramowanie zapewniające transkrypcję mowy na tekst (ND5 i ND 365) może wykazywać niedokładność transkrypcji. Dostawca nieustannie pracuje nad rozwojem Oprogramowania z celem usunięcia jakichkolwiek niedoskonałości.
  2. Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie zainstalować wszelkie aktualizacje i pakiety naprawcze udostępnione przez Dostawcę w ramach Licencji do danego Oprogramowania.
  3. Funkcjonalności, których zmiany gwarancja nie obejmuje, lub których Dostawca nie ma obowiązku zmienić zgodnie z niniejszymi Warunkami, może Dostawca zmienić na podstawie odrębnego porozumienia z Użytkownikiem za cenę, którą wspólnie uzgodnią.
  4. Gwarancja Dostawcy wygasa, jeżeli Użytkownik wykona jakiekolwiek modyfikacje Oprogramowania, na które Dostawca nie wyraził uprzednio pisemnej zgody. Gwarancja nie obejmuje wad, których nie spowodował Dostawca.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie przeznaczone do transkrypcji mowy na tekst (ND5 i ND 365) nie musi być zdolne do transkrypcji dźwięku na tekst w pełni poprawnie. Jakiekolwiek odchyłki wyników działania Oprogramowania od wprowadzonych danych nie stanowią wady Oprogramowania.
  6. Użytkownik jest uprawniony do zainstalowania uzyskanych kopii Oprogramowania wyłącznie zgodnie z konkretnymi Postanowieniami Licencyjnymi oraz Dokumentacją.
  7. Dostawca jest uprawniony przerwać udostępnianie aktualizacji Oprogramowania na okres, w którym Użytkownik zalega z zapłatą za korzystanie z Oprogramowania. Przerwanie udostępniania aktualizacji Oprogramowania zgodnie z poprzednim zdaniem nie ma wpływu na prawo Dostawcy do otrzymania zapłaty za korzystanie z Oprogramowania.
  8. Jeżeli Dostawca stwierdzi, że Użytkownik naruszył Postanowienia Licencyjne dotyczące Oprogramowania, to traci on prawo do uzyskania świadczeń na podstawie niniejszych Warunków.
  9. Jeżeli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki, to Dostawca ma prawo na uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości.

 8. Postanowienia Licencyjne dotyczące ND5
  1. Udzielona licencja jest ważna bez ograniczeń czasowych (o ile Użytkownik i Dostawca pisemnie nie uzgodnią inaczej).
  2. Jeżeli do weryfikacji ważności udzielonej Licencji stosowany jest klucz sprzętowy, to licencja jest technicznie przyporządkowana do tego klucza a z Oprogramowania można korzystać na każdym urządzeniu, do którego jest załączony klucz licencyjny.
  3. Jeżeli do weryfikacji ważności udzielonej Licencji stosowany jest klucz softwarowy (z obowiązkową rejestracją i regularną weryfikacją na serwerze licencyjnym Dostawcy), to licencja jest technicznie przyporządkowana do konkretnego urządzenia fizycznego, na którym licencja została zarejestrowana, jednak po uzgodnieniu z Dostawcą można ją przenieść do nowego urządzenia. Dostawca jest uprawniony do pobrania od Użytkownika opłaty za przeniesienie licencji.
  4. Użytkownik licencji ND5 ma prawo do posiadania aktualnej wersji przez cały okres ważności licencji (nie ma jednak prawa do uzyskania nowszej wersji).
  5. Licencji udziela się wyłącznie na potrzeby osobiste Użytkownika (o ile używa on Oprogramowania jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) oraz na potrzeby wewnętrzne Użytkownika (o ile używa on Oprogramowania jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub używa on Oprogramowania jako osoba prawna).
  6. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia kopii ND5 na inną osobę, do udzielenia sublicencji lub do scedowania licencji na osobę trzecią.
  7. Użytkownik jest uprawniony do użycia ND5 zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w punkcie 8.5. niniejszego artykułu Warunków.
  8. Użytkownik zobowiązuje się przede wszystkim:
   1. nie omijać jakichkolwiek ograniczeń technicznych Oprogramowania;
   2. nie wykonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji lub dekompozycji Oprogramowania;
   3. nie wykonywać więcej niż jednej kopii zapasowej Oprogramowania przeznaczonej wyłącznie do ponownego zainstalowania Oprogramowania;
   4. nie publikować Oprogramowania w sposób umożliwiający innym osobom jego pobranie;
   5. nie wynajmować ani nie wypożyczać Oprogramowania;
   6. nie wykorzystywać Oprogramowania do świadczenia usług komercyjnych na rzecz osób trzecich.
  9. Przedmiotem Licencji nie jest udostępnienie kodu binarnego i źródłowego Oprogramowania do jakiegokolwiek wykorzystania za wyjątkiem działania programu.
  10. Wymagania sprzętowe i programowe ND5 są następujące: procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) lub nowszy, co najmniej 4 GB pamięci RAM oraz około 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym, system operacyjny MS Windows 10 (32-bit i 64-bit), MS Windows 8 (32-bit i 64-bit), MS Windows 7 (32-bit i 64-bit), MS Windows Vista SP 1 i SP 2 (32-bit i 64-bit), gniazdo USB do podłączenia headseta, dostęp do Internetu w celu weryfikacji licencji.

 9. Postanowienia Licencyjne dotyczące ND365
  1. Udzielona licencja jest ważna na czas określony 12 miesięcy od zarejestrowania Licencji dotyczącej ND365 na serwerze licencyjnym Dostawcy. Zarejestrowany Użytkownik w okresie ważności tej Licencji ma prawo do posiadania zawsze aktualnej wersji ND365.
  2. Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ND365 na dowolnym urządzeniu, na którym zainstalował ND365. ND365 może być uruchomiony jednocześnie tylko na jednym z takich urządzeń, o ile Zarejestrowany Użytkownik nie uzgodni z Dostawcą inaczej.
  3. Licencji dotyczącej ND365 udziela się wyłącznie na potrzeby osobiste Zarejestrowanego Użytkownika (o ile używa on Oprogramowania jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) oraz na potrzeby wewnętrzne Zarejestrowanego Użytkownika (o ile używa on Oprogramowania jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub używa on Oprogramowania jako osoba prawna).
  4. Zarejestrowany Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia kopii ND365 na inną osobę, do udzielenia sublicencji lub do scedowania licencji na osobę trzecią.
  5. Użytkownik jest uprawniony do użycia ND365 zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w punkcie 9.3. niniejszego artykułu Warunków.
  6. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się przede wszystkim:
   1. nie omijać jakichkolwiek ograniczeń technicznych Oprogramowania;
   2. nie wykonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji lub dekompozycji Oprogramowania;
   3. nie wykonywać więcej niż jednej kopii zapasowej Oprogramowania przeznaczonej wyłącznie do ponownego zainstalowania Oprogramowania;
   4. nie publikować Oprogramowania w sposób umożliwiający innym osobom jego pobranie;
   5. nie wynajmować ani nie wypożyczać Oprogramowania;
   6. nie wykorzystywać Oprogramowania do świadczenia usług komercyjnych na rzecz osób trzecich.
  7. Przedmiotem Licencji nie jest udostępnienie kodu binarnego i źródłowego Oprogramowania do jakiegokolwiek wykorzystania za wyjątkiem działania programu.
  8. Wymagania sprzętowe i programowe ND365 są następujące: procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) lub nowszy, co najmniej 4 GB pamięci RAM oraz około 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym, system operacyjny MS Windows 10 (32-bit i 64-bit), MS Windows 8 (32-bit i 64-bit), MS Windows 7 (32-bit i 64-bit), MS Windows Vista SP 1 i SP 2 (32-bit i 64-bit), gniazdo USB do podłączenia headseta, dostęp do Internetu w celu weryfikacji licencji.

 10. Rozstrzyganie sporów
  1. W sprawie praw i obowiązków nie uregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą rozstrzygane sąd właściwy dla Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika.

 11. Ochrona Danych Osobowych
  1. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptując niniejsze Warunki niniejszym udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. Zgoda zostaje udzielona na czas nieokreślony. Przetwarzającym dane osobowe będzie Dostawca. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do korekty danych osobowych oraz prawo do informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Dostawca przekaże osobom trzecim, o ile jest to niezbędne do spełnienia niniejszych Warunków a Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik wyraża na to zgodę.
  3. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptując niniejsze Warunki niniejszym udziela Dostawcy zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i miejsca zamieszkania/siedziby Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika (dalej zwanych danymi osobowymi) oraz danych identyfikacyjnych (REGON, NIP) osoby prowadzącej działalność gospodarczą do wszystkich działań związanych z rozpowszechnianiem informacji handlowych.
  4. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik może wykluczyć punkt poprzedni poprzez wysłanie do Dostawcy wiadomości e-mail o treści: "Nie wyrażam zgody na artykuł 11.3. Warunków spółki NEWTON Technologies, a.s. dotyczący korzystania z usług i oprogramowania i nie życzę sobie otrzymywania informacji handlowych spółki NEWTON Technologies, a.s."

 12. Zakończenie świadczenia Usług
  1. Świadczenie którejkolwiek Usługi według niniejszych Warunków może być zakończone na podstawie porozumienia Stron, pisemnego wypowiedzenia lub odstąpienia zgodnie z prawem. Wypowiedzenie staje się skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym miało miejsce.
  2. Zakończenie świadczenia którejkolwiek z Usług nie dotyczy jednak wzajemnych roszczeń Dostawcy i Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika powstałych jeszcze przed zakończeniem świadczenia takich Usług.
  3. Z dniem zakończenia świadczenia którejkolwiek z Usług Dostawca przestanie świadczyć konkretną Usługę na rzecz Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik z dniem skutecznego odstąpienia od świadczenia Usługi ma obowiązek usunąć wszelkie dane, które zapisał w przechowalni danych Dostawcy lub przechowalni danych zapewnionej w tym celu przez Dostawcę. Dostawca jest uprawniony do usunięcia tych danych w nieodwracalny sposób w dniu następującym po dniu skutecznego odstąpienia od świadczenia Usług.
  4. Za dzień rozwiązania umowy i zakończenia świadczenia którejkolwiek z Usług uważa się ostatni dzień miesiąca następującego po dniu doręczeniu wypowiedzenia wysłanego przez Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika do Dostawcy.
  5. Pisemne wypowiedzenie, w którym Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik rezygnuje ze świadczenia Usługi, musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, adres e-mail Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika (którego dotyczy wypowiedzenie) oraz musi być doręczone do Dostawcy z adresu e-mail Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika (którego dotyczy wypowiedzenie) lub musi być doręczone na adres siedziby Dostawcy, ewentualnie wraz z odpisem KRS nie starszym niż 3 miesiące, o ile chodzi o osobę prawną wpisaną do KRS.
  6. Jeżeli Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik doręczy Dostawcy pisemne wypowiedzenie Usług, to świadczenie Usług zostanie zakończone najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.
  7. Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika wysyłając pisemne powiadomienie pod adresem e-mail Użytkownika/Zarejestrowanego Użytkownika, zwłaszcza, jeżeli Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik naruszy jakikolwiek obowiązek według niniejszych Warunków lub przepisów prawnych lub także bez podania przyczyn.

 13. Jakość świadczonych Usług
  1. Dostawca gwarantuje Zarejestrowanemu Użytkownikowi, że świadczona Usługa nie posiada żadnych wad, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z tej Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
  2. Ewentualne wady świadczonej Usługi zostaną rozwiązane w ścisłej współpracy z Zarejestrowanym Użytkownikiem najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od powiadomienia o nich przez Zarejestrowanego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik złoży reklamację poprzez wysłanie powiadomienia pod adresem podpora@newtontech.cz wymieniając poszczególne wady. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Dostawcą w zakresie niezbędnym do stwierdzenia i usunięcia wady. Do odpowiedzialności za wady mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 14. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptując niniejsze Warunki oświadcza, że Warunki te przeczytał w całości i zgadza się z nimi we wszystkich punktach.
  2. Dostawca jest uprawniony uaktualnić niniejsze Warunki w każdym czasie. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie w dniu opublikowania przedmiotowej zmiany za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem podanym Dostawcy podczas rejestracji.
  3. Jeżeli Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Warunków, to Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od opublikowania nowych Warunków odstąpić od nich i zakończyć korzystanie z Usługi NC, Usług powiązanych lub Oprogramowania. Korzystając z Usługi NC, Usług powiązanych lub Oprogramowania po upływie tego terminu Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik akceptuje nowe brzmienie Warunków.
  4. Niniejsze warunki umowne wchodzą w życie w dniu 1. 9. 2016

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta

(Prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go do Dostawcy wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od świadczenia danej Usługi przez konsumenta)

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy

NEWTON Technologies, a.s.
Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00
podpora@newtontech.cz

- Powiadamiam/powiadamiamy(*), że niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od umowy
o świadczeniu Usługi NC i Usług powiązanych(*)

- Data zamówienia(*)/data otrzymania(*)

- Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

- Adres konsumenta/konsumentów

- Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku, kiedy niniejszy formularz jest wysyłany w formie pisemnej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić informacje.

 

 

 

Warunki do druku