NEWTON Cloud

Uvjeti tvrtke NEWTON Technologies, d.d. za korištenje usluga i softvera (nadalje samo „Uvjeti“)

Ovi uvjeti sadrže obvezujuća pravila korištenja i pristupa našim uslugama, softveru i internetskim stranicama newtoncloud.eu. Korištenjem naših usluga, softvera i internetskih stranica newtoncloud.eu prihvaćate ove Uvjete i obvezujete se pridržavati se svih Uvjeta u punom opsegu.

Tvrtka NEWTON Technologies, d.d., sa sjedištem: Na Pankráci 1683/127, Prag 4, 140 00 OIB: 28479777, ID: CZ28479777, upisana u registar Općinskoga suda u Pragu u odjel B, unosak 14782 (nadalje samo Pružatelj usluge), između ostalog pruža uslugu NEWTON Cloud i druge usluge određene ovim Uvjetima, nadalje pruža licencije za softver određene ovim Uvjetima, odnosno omogućava upotrebu ovoga softvera kao usluge (Software as a Service). Svim uslugama i softveru može se pristupiti putem interneta (online) preko internetske adrese newtoncloud.eu.

 1. Definicije pojmova koji se koriste u ovim Uvjetima
  1. Korisnik je pravna ili fizička osoba koja je na odgovarajući način registrirana u bazi podataka korisnika Pružatelja usluge ili je registrirana posredstvom internetskih stranica newtoncloud.eu, koja se koristi bilo kojom uslugom Pružatelja usluga ili softverom Pružatelja usluga u skladu s ovim Uvjetima (nadalje samo „Korisnik“). Pružatelj usluga ima pravo Korisniku omogućiti testiranje usluga Pružatelja u opsegu u kojem te usluge pruža Registriranomu korisniku (Korisnik, međutim, nema pravo na razinu dostupnosti i kvalitetu pruženih usluga, kakvu ima registrirani korisnik).
  2. Registrirani korisnik je Korisnik koji je registriran na Uslugu Newton Cloud posredstvom internetskih stranica newtoncloud.eu, kojemu je Pružatelj usluge uspostavio korisnički račun, koji je zakupio kredit za plaćanje Usluga i koji na tom računu ima dostatnu svotu za naplatu Usluga Newton Cloud ili drugih platnih Vezanih usluga, osim ako nije pismeno dogovoreno drugačije između Pružatelja usluge i Korisnika (nadalje samo „Registrirani korisnik“).
  3. Usluga Newton Cloud podrazumijeva pristup internetskim resursima Pružatelja usluge pomoću interneta posredstvom internetskih stranica newtoncloud.eu, kojima se omogućava Korisniku/Registriranome korisniku, osim usluge NEWTON Cloud, upotreba drugih usluga Pružatelja usluge ograničenih ovim Uvjetima, posebice, ali ne isključivo: (i) pristup internetskom sustavu Pružatelja usluge koji omogućava pohranu korisničkih postavki Softvera, licencnih podataka i korisničkih dokumenata, (ii) pružanje usluga elektroničkoga prijepisa audio i audiovizualnih zapisa, koje su Registriranome korisniku dostupne u sustavu prema prethodnoj točki ili na samostalnoj infrastrukturi Pružatelja usluge ili Registriranoga korisnika, (iii) eventualno druge usluge povezane s prethodnim točkama (nadalje samo „Usluga NC“).
  4. Srodna usluga je daljnja usluga koju pruža Pružatelj Registriranomu korisniku posredstvom Usluge NC (nadalje samo „Srodna usluga“ ili „Srodne usluge“). U konkretnom se slučaju može srodna usluga odnositi na korištenje Softvera Pružatelja od strane Registriranoga korisnika.
  5. Usluga Pružatelja podrazumijeva bilo koju uslugu Pružatelja koja se pruža posredstvom usluge NEWTON Cloud. Bilo koja usluga Pružatelja, koja se pruža Korisniku/Registriranome korisniku na temelju ovih Uvjeta, a odnosi se na Uslugu NC, bilo koju Srodnu uslugu ili bilo koje Srodne usluge, može prema potrebama ovih Uvjeta biti označena kao Usluga ili Usluge (nadalje samo „Usluga“ ili „Usluge“).
  6. Softver Pružatelja je računalni program Pružatelja koji se nudi tržištu pod trgovačkim nazivom NEWTON DICTATE 5 (nadalje samo „ND5“) i NEWTON DICTATE 365 (nadalje samo „ND365“) ili drugi računalni programi koje nudi Pružatelj putem internetskih stranica newtoncloud.eu (nadalje pod zajedničkim nazivom samo „Softver“ ili jednostavno „ND5“ ili „ND365“).
  7. Licenciranje podrazumijeva osiguravanje prava koja se odnose na određenu Uslugu Pružatelja ili softver Pružatelja (nadalje samo „licencija“). Konkretni opseg ove licencije proizlazi iz licencnih odredbi.
  8. Autorski zakon podrazumijeva zakon br. 121/2000 Zz., o autorskim i srodnim pravima, s njegovim izmjenama i dopunama, u formi propisa koji slijede (nadalje samo „Autorski zakon“).
  9. Građanski zakonik podrazumijeva zakon br. 89/2012 Zz., u formi propisa koji slijede (nadalje samo „Građanski zakonik“).
  10. Dostupnost podrazumijeva stanje u kojem je Usluga NC na raspolaganju Korisniku/Registriranomu korisniku u opsegu i kvaliteti određenima ovim Uvjetima (nadalje samo „Dostupnost“).
  11. Stupanj dostupnosti podrazumijeva mjerljivu vrijednost Dostupnosti izmjerenu načinom određenim ovim Uvjetima (nadalje samo „Stupanj dostupnosti“).
  12. Dokumentacija podrazumijeva korisničku dokumentaciju namijenjenu korištenju Softvera ili Usluga Pružatelja.
  13. Oprema podrazumijeva tehnički uređaj (u pravilu stolno računalo, prijenosno računalo, tablet ili mobilni telefon) koji Korisniku/Registriranome korisniku omogućava upotrebu Usluge Pružatelja. Minimalni zahtjevi opreme su:
   1. Za mobilne uređaje s Android sustavom, na kojem je u skladu s lincencnim uvjetima instaliran Softver, prema ovim Ugovornim uvjetima potrebna je minimalna verzija operacijskog sustava Android 2.3.3.
   2. Za mobilne uređaje s operacijskim sustavom iOS, na kojem je u skladu s lincencnim uvjetima instaliran Softver, prema ovim Ugovornim uvjetima potrebna je minimalna verzija operacijskog sustava iOS 8.
   3. Za stolne i prijenosne uređaje s operacijskim sustavom Windows (stolna računala i prijenosnici) vrijede minimalni uvjeti prema članku 9.9. ovih Uvjeta.

 2. Pristupanje uslugama prema ovim Uvjetima
  1. Ovi Uvjeti određuju obvezujuća pravila korištenja i pristupa Usluzi NC i Srodnim uslugama, davanja Softvera i pristupa internetskim stranicama Pružatelja (newtoncloud.eu). Korištenjem Usluge NC, Srodnih usluga, Softvera ili pristupom internetskoj stranici Pružatelja (newtoncloud.eu) Korisnik/Registrirani korisnik suglasan je s ovim Uvjetima i obvezuje se pridržavati se svih Uvjeta u punom opsegu.
  2. Korisnik/Registrirani korisnik prihvaća ove Uvjete stavljanjem kvačice u za to predviđeno polje pri uspostavljanju korisničkoga računa pri registraciji, suglasnošću s licencnim uvjetima Softvera, potvrdom narudžbe s poveznicom na te Uvjete ili plaćanjem računa koji ima poveznicu na te Uvjete.
  3. Osoba koja pristupa ovim Uvjetima u ime pravne osobe izjavljuje da je ovlaštena djelovati ovim putem, u takvom odnosu zastupati pravnu osobu i u njeno se ime obvezati na ispunjavanje ovih Uvjeta.
  4. Korisnik/Registrirani korisnik se prije svega obvezuje:
   1. da neće zaobilaziti tehnička ograničenja Usluge NC, Srodnih usluga i Softvera;
   2. da neće provoditi obrnuti inženjering, dekomponiranje ili rastavljanje Usluge NC, Srodnih usluga i Softvera;
   3. da neće iznajmljivati ili posuđivati Uslugu NC, Srodne usluge ili Softver;
   4. da neće upotrebljavati Uslugu NC, Srodne usluge ili Softver za komercijalne usluge prema trećim stranama;
   5. da neće upotrebljavati Uslugu NC, Srodne usluge ili Softver u suprotnosti s dobrom praksom, s ciljem izbjegavanja tantijema, naknada ili cijena – to se posebno odnosi na istovremeni rad više osoba pod jednim korisničkim računom i neplaćanje licencnog prometa za veći broj korisnika;
   6. da neće upotrebljavati Uslugu NC, Srodne usluge ili Softver na način koji je u suprotnosti sa zakonima Republike Češke, ovim Uvjetima ili dogovorima postignutima između Korisnika/Registriranoga korisnika i Pružatelja;
  5. Korištenjem se Usluga Pružatelja prema ovim Uvjetima sklapa ugovor između Pružatelja i Registriranoga korisnika o pružanju Usluge NC i srodnih usluga, čiji se sadržaj nalazi u ovim Uvjetima i opisu Usluga Pružatelja koji se nalazi na internetskim stranicama Pružatelja newtoncloud.eu, koje je u skladu s ovim Uvjetima Registrirani korisnik odlučio upotrebljavati. Registrirani se korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezuje na plaćanje Usluge Pružatelju u formi upate kredita, koji je moguće zakupiti prema važećem cjeniku usluga Pružatelja usluge objavljenog na internetskim stranicama newtoncloud.eu ili prema individualnom dogovoru između Pružatelja i Registriranoga korisnika. Pružatelj zadržava pravo promjene cjenika usluga objavom novoga cjenika bez da to unaprijed najavi. Uvijek je važeći onaj cjenik Usluga koji je važeći u trenutku pružanja Usluge.
  6. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik/Registrirani korisnik izjavljuje da audio ili audiovizualni zapis namijenjen elektroničkom prijepisu audio ili audiovizualnih zapisa ili korištenju drugih Usluga Pružatelja, Korisnik ima pravo upotrebljavati u smislu § 12 autorskoga zákona i da takvim korištenjem zapisa (tj. prijepisom) neće doći do povrede pravnih propisa koji se tiču zaštite intelektualnoga vlasništva. Pružatelj usluge ima pravo od Korisnika/Registriranoga korisnika tražiti dodatni dokaz toga prava i u slučaju nejasnoće odbiti pružiti Uslugu do trenutka pružanja vjerodostojnoga dokaza o postojanju intelektualnoga vlasništva nad tim audio ili audiovizualnim zapisom ili u potpunosti odbaciti takav zapis.

 3. Dogovor s korisnikom
  1. Usluge Pružatelja imaju karakter usluga koje isporučuju digitalni sadržaj, koji će biti isporučen na fizičkome mediju, a Registrirani korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta izrijekom prihvaća i traži da se Usluge Registriranome korisniku isporuče u dogovorenome roku, odnosno prije isteka roka za otkazivanje. Istovremeno Registrirani korisnik prima na znanje i suglasan je s tim da u trenutku kad mu je Usluga pružena nema više pravo na odustajanje od Usluge i to pravo ističe s trenutkom isporuke.
  2. Do isporuke Usluge, a najkasnije 14 dana od narudžbe određene usluge, ima Registrirani korisnik pravo odustati od pružanja određene Usluge bez obrazloženja. Kako bi Registrirani korisnik ostvario pravo na otkazivanje usluge, mora o tome obavijestiti Pružatelja usluge slanjem pismene obavijesti posredstvom pružatelja poštanskih usluga na adresu sjedišta Pružatelja usluge, tj. NEWTON Technologies, d.d., Na Pankráci 1683/127, Prag 4, 140 00 ili putem e-pošte na adresu: podpora@newtontech.cz. Registrirani korisnik koji je ujedno i korisnik usluge, može od pružanja Usluga odustati pomoću standardiziranoga obrasca za otkazivanje usluge koji se nalazi na kraju ovih Uvjeta.
  3. Prihvaćanjem ovih Uvjeta i početkom korištenja konkretne Usluge smatra se da Registrirani korisnik izričito zahtijeva pokretanje konkretnih usluga, i to prije isteka četrnaestodnevnog roka od prihvaćanja ovih Uvjeta ili od narudžbe Usluge, od koje korisnik može odustati i bez obrazloženja prekidanjem ugovora sklopljenog s udaljene lokacije, odn. izvan prostorija trgovine. Ako u tom roku Registrirani korisnik odustane od ovih Uvjeta ili od pojedine Usluge nakon što je isporuka Usluge već započela, Pružatelj usluge ima pravo tražiti plaćanje već iskorištenih Usluga.
  4. Korisnik/Registrirani korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta u potpunosti prihvaća da će informativna obaveza Pružatelja biti ispunjena navođenjem obaveznih informacija u ovim Uvjetima ili u cjeniku Pružatelja usluge, koji se mogu slobodno preuzeti i pronaći na internetskim stranicama Pružatelja usluge (newtoncloud.eu).
  5. Za rješavanje sporova s korisnicima izvan suda nadležno tijelo je Češka trgovačka inspekcija (www.coi.cz). Detaljnije informacije o izvansudskom rješavanju sporova s korisnicima možete pronaći na internetskim stranicama Češke trgovačke inspekcije https://adr.coi.cz/cs.

 4. Pružanje usluge NEWTON Cloud
  1. Pružatelj usluge pruža Korisniku/Registriranome korisniku pravo na pristup Usluzi NC i pravo korištenja Usluge NC (nadalje samo „licenciju za Uslugu NC“), a Korisnik/Registrirani korisnik se obvezuje za tu uslugu platiti naknadu u opsegu i prema uvjetima koji su određeni ovim Uvjetima.
  2. Korisnik/Registrirani korisnik je ovlašten pristupati Usluzi NC i Srodnim uslugama isključivo posredstvom korisničkoga računa koji Korisniku/Registriranome korisniku osigurava Pružatelj usluge (nadalje samo „Korisnički račun“).
  3. Licencija za Uslugu NC zamišljena je kao neisključiva, prostorno neograničena, neprijenosna i vremenski ograničena na vrijeme u kojem će Pružatelj usluge pružati Uslugu NC i Srodne usluge, a Korisnik/Registrirani korisnik će ispunjavati uvjete za pružanje tih Usluga. Licencija ovlašćuje Korisnika isključivo na osobno korištenje Usluge NC. Korisnik nije ovlašten Uslugu NC ni bilo koji njen dio razmnožavati, dijeliti ili prenositi ili na bilo koji način omogućavati njeno korištenje od strane treće osobe.
  4. Uz korisnički račun dobiva Korisnik/Registrirani korisnik jedinstvene podatke za prijavu, koje je obvezan zaštititi od gubitka, otuđenja ili korištenja od strane treće osobe, kako ne bi moglo doći do korištenja Usluge NC i Srodnih usluga od strane trećih osoba. Postoji li mogućnost korištenja korisničkoga računa od strane treće osobe, korisnik je o tome dužan pismeno obavijestiti Pružatelja usluge. Pružatelj usluge u tom slučaju ima pravo podatke za prijavu poništiti i Korisniku/Registriranome korisniku osigurati nove.
  5. Korisnik/Registrirani korisnik prima na znanje da su Usluga NC, Srodne usluge i Softver predmetom autorskih prava Pružatelja usluge. Autorska su prava zaštićena Autorskim zakonom i javnom zaštitom u okviru Kaznenog zakona (prema § 270 zakona br. 40/2009 Zz., kazneni zakon, s važećim izmjenama i dopunama) i njegovo kršenje može biti procesuirano građanskim i kaznenim postupcima.
  6. Ovim se uslugama ne pruža izvorni kod Usluge NC za bilo kakvu daljnju upotrebu. Korisnik/Registrirani korisnik obvezuje se djelovati prema § 66 čl. 1 sl. b) Autorskoga zakona.
  7. Kada Korisnik/Registrirani korisnik postupa suprotno ovim Uvjetima (osobito u slučaju kršenja zakona Republike Češke prema tumačenju tijela koja provode kaznene postupke ili drugih institucija ili Pružatelja), Pružatelj usluge ima pravo poduzeti mjere kako bi se takvo kršenje izbjeglo, prema vlastitom mišljenju na temelju ozbiljnosti i hitnosti povrede, osobito putem traženja pravnoga lijeka, ograničavanjem slobodno određenog dijela Usluge NC, Srodnih usluga ili Softvera, blokiranjem pristupa Usluzi NC, Srodnim uslugama ili Softveru ili otkazivanjem Usluge NC, Srodnih usluga ili korištenog Softvera.
  8. Pružatelj usluge se obvezuje pružati Registriranome korisniku mogućnost rada, osiguravajući mu minimalnu razinu dostupnosti Usluge NC i Srodnih usluga od 99,5% putem interneta posredstvom internetskih stranica newtoncloud.eu.  
  9. Razina dostupnosti usluge mjeri se sve radne dane u kalendarskom mjesecu od 08:00 do 20:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu na mjestu spajanja servera Pružatelja usluge na internetsku mrežu.
  10. U razinu dostupnosti koju garantira Pružatelj usluge ne ubrajaju se idući slučajevi, u kojima su Usluga NC i Srodne usluge nedostupne:
   1. Pružatelj usluge provodi održavanje i podešavanje u terminima unaprijed objavljenima Korisniku na internetskim stranicama newtoncloud.eu;
   2. Nastali su zastoji u radu softvera ili hardvera koji nastaju djelovanjem Korisnika/Registriranoga korisnika ili nekog drugog pružatelja usluga, koji su relevantni za pravilno funkcioniranje Usluge NC i Srodnih usluga (internetska veza, hardverska i softverska oprema Korisnika/Registriranoga korisnika koja se upotrebljava za pristup Usluzi NC i Srodnim uslugama i sl.);
   3. Nastale su smetnje prodiranjem virusa u sustav (Pružatelj usluge može preuzeti odgovornost za eventualno jedan takav napad za koji je moguće da je nastao zbog nemara Pružatelja usluge);
   4. Nastale su smetnje pod okolnostima koje isključuju odgovornost;
   5. Nastali su prekidi ili potpuno isključenje veze s internetom uzrokovani trećim osobama;
   6. Usluga udaljenoga diktiranja nije dostupna prilikom preopterećenosti servera od strane Korisnika/Registriranih korisnika;
  11. Nedostupnost usluge NC ili Srodnih usluga koja nastaje zbog razloga navedenih u prethodnim točkama ovoga članka ne smatra se nepostizanjem garantirane Razine dostupnosti usluge i Pružatelj usluge za nju ne preuzima odgovornost.

 5. Pružanje Srodnih usluga
  1. Pod pojmom Srodne usluge podrazumijeva se ponajprije (i) usluga pohrane datoteka namijenjenih prijepisu, (ii) usluga udaljenoga diktiranja, (iii) usluga doslovnih prijepisa, (iv) usluga diktiranja posredstvom mobilnih uređaja i druge usluge koje nudi Pružatelj usluge na internetskim stranicama newtoncloud.eu.
  2. Osnovna obilježja Srodnih usluga, uvjeti pružanja tih usluga, načini plaćanja tih usluga detaljno su opisani na internetskim stranicama newtoncloud.eu.
  3. Pohrana datoteka Usluge NC omogućava Registriranome korisniku učitavanje, mijenjanje i brisanje datoteka. Učitavanjem, slanjem, spremanjem u pohranu datoteka pruža Registrirani korisnik Pružatelju neisključivu, prostorno i vremenski neograničenu licenciju za upotrebljavanje, hosting, čuvanje, reproduciranje, izmjene, stvaranje izvedenih radova (na primjer radova koji su rezultat prijevoda, analize/modifikacije/adaptacije ili prepravaka provedenih s ciljem njihova boljeg funkcioniranja u okvirima usluga Pružatelja). Prava koja ovom licencijom Registrirani korisnik daje Pružatelju usluge koriste se s ciljem upravljanja, oglašavanja i poboljšavanja postojećih usluga i razvoja novih usluga. Licencija ne prestaje vrijediti nakon što Registrirani korisnik prestane koristiti uslugu.
  4. Kada Korisnik/Registrirani korisnik na svom korisničkom računu nema dostatni kredit za naplatu usluge pohrane datoteka namijenjenih za prijepis ili drugih sličnih usluga, Pružatelj usluge tada Korisnika/Registriranoga korisnika poziva na nadopunu kredita putem obavijesti poslane na njegovu adresu e-pošte. Ako Korisnik/Registrirani korisnik ne nadoplati svoj korisnički račun u određenom roku, koji nije manji od 30 kalendarskih dana, Pružatelj usluge ima pravo po isteku toga roka trajno izbrisati sve podatke Korisnika/Registriranoga korisnika.
  5. Korisnik/Registrirani korisnik prima na znanje da Usluga prijepisa govora u tekst ne mora u potpunosti točno prenositi zvuk u test. Sva odstupanja izlaznih podataka Usluge od ulaznih podataka ne smatraju se pogreškom Usluge.

 6. Naknada za Uslugu NC i Srodne usluge
  1. Registrirani korisnik je ovlašten koristiti Uslugu NC i Srodne usluge. Usluga NC, osim Usluge pristupa internetskom sustavu Pružatelja usluge, koji omogućuje spremanje korisničkih postavki Softvera, licencnih podataka i korisničkih dokumenata, i Srodne usluge su naplative usluge koje se plaćaju unaprijed prema aktualnom cjeniku Pružatelja usluge, osim ako je dogovoreno drugačije. Usluga NC i Srodne usluge Registriranome korisniku se pružaju na korištenje samo ako Registrirani korisnik ima na svom Korisničkom računu dostatna financijska sredstva za naplatu konkretnih Usluga, osim ako nije dogovoreno drugačije.
  2. Korisnik/Registrirani korisnik je suglasan s tim da mu se svi računi i popratna dokumentacija koji se tiču naplate kredita šalju isključivo elektroničkim oblikom na adresu e-pošte, koju je Korisnik/Registrirani korisnik naveo pri otvaranju Korisničkoga računa, ako nije došlo do promjene adrese na način određen ovim Uvjetima ili dogovoren između Pružatelja usluge i Korisnika/Registriranoga korisnika. Kredit si Korisnik/Registrirani korisnik može osigurati na način predviđen i opisan na internetskim stranicama Pružatelja usluge (newtoncloud.eu), a sukladno tome kredit može kupiti prema važećem cjeniku Pružatelja usluge koji je također objavljen na internetskim stranicama Pružatelja (newtoncloud.eu).
  3. Usluga NC i Srodne usluge plaćat će se u obliku pretplate tih Usluga putem kredita, ako individualno s Korisnikom nije dogovoreno drugačije. Kupnjom kredita Registrirani korisnik rezervira kapacitet Pružatelja usluge da mu se određena Usluga isporuči. Kupljeni kredit može se koristiti 12 mjeseci od trenutka njegova doznačivanja na Korisnički račun, osim ako pri kupnji kredita nije dogovoreno drugačije. Cijena odnosno naknada za isporučenu Uslugu naplaćuje se od kredita automatski.
  4. Detaljnije informacije o uslugama koje se plaćaju unaprijed možete pronaći u važećem cjeniku Pružatelja usluge, u odgovarajućim promotivnim materijalima i uvjetima Usluga.
  5. Kupnjom kredita Korisnik/Registrirani korisnik izražava suglasnost s ugovorom o pružanju pretplatnih usluga. Kredit se može upotrijebiti samo za naplatu Usluge NC i Srodnih usluga. Kredit se Korisniku/Registriranome korisniku ne može vratiti. Ako Korisnik/Registrirani korisnik ne upotrijebi sav kredit za plaćanje Usluga Pružatelju usluge u za to predviđenom vremenu ili do završetka pružanja Usluga od strane Pružatelja usluge, Korisnik nema pravo na povrat novca koji s kredita nije iskorišten. Pružatelj usluge može ograničiti pružanje pretplatnih Usluga ili može zaustaviti isporuku neke od Usluga ako nisu ispunjeni uvjeti za njihovo korištenje. Jedan od tih uvjeta je na primjer iznos kredita na Korisničkom računu Korisnika/Registriranoga korisnika.

 7. Pružanje Softvera – Ugovor o licenciranju Softvera
  1. Pružatelj usluge daje Korisniku jamstvo da na dan primitka kopije Softvera on ima sve funkcionalnosti opisane u aktualnoj verziji Dokumentacije. Korisnik pritom prima na znanje da je, s obzirom na veliku kompleksnost Softvera kao računalnoga programa, Pružatelj usluge izgradio Softver s maksimalnom mogućom pažnjom i poduzeo sve moguće korake kako bi osigurao visoku kvalitetu i funkcionalnost Softvera, no unatoč tome ne može isključiti da u nekim situacijama prijenosa govora u tekst putem ovoga Softvera (ND5 i ND365) može doći do netočnosti. Pružatelj permanentno radi na razvoju Softvera s ciljem uklanjanja bilo kakvih nedostataka.
  2. Korisnik se obvezuje bez odgode instalirati sva ažuriranja i programske pakete koje dobije od Pružatelja usluge u okvirima Licencije danoga Softvera.
  3. Nedostatci, na koje se ne odnosi jamstvo ili koje Pružatelj nije obavezan ukloniti u skladu s ovim Uvjetima, mogu biti uklonjeni od strane Pružatelja usluge na temelju individualnog dogovora s Korisnikom, za naknadu o kojoj se zajedno dogovore.
  4. Jamstvo Pružatelja usluge prestaje ako Korisnik unosi bilo kakve promjene u Softver za koje Pružatelj usluge nije unaprijed dao svoje pismeno odobrenje. Jamstvo se ne odnosi na greške koje nije prouzročio Pružatelj usluge.
  5. Korisnik prima na znanje da Softver namijenjen prijenosu govora u tekst (ND5 i ND 365) ne mora biti u mogućnosti u potpunosti točno prenijeti zvuk u tekst. Bilo kakva odstupanja ulaznih podataka od izlaznih podataka iz Softvera ne smatraju se pogreškom Softvera.
  6. Korisnik je ovlašten instalirati dobivene primjerke Softvera samo u skladu s konkretnim Uvjetima licencije i Dokumentacije.
  7. Pružatelj ima pravo zaustaviti pružanje ažuriranja Softvera na vrijeme za koje Korisnik odgodi plaćanje cijene ažuriranja Softvera, ako ažuriranje ima na raspolaganju. S obzirom na to da Pružatelj usluge stalno ažurira Softver a Korisnik ima pristup tim ažuriranjima, prekidom pružanja ažuriranja Softvera iz prethodne rečenice nije dotaknuto pravo Pružatelja usluge na naplatu naknade za ažuriranje Softvera.
  8. Ako Pružatelj ustanovi da je Korisnik prekršio uvjete korištenja Softvera, ima pravo poduzeti mjere određene ovim Uvjetima.
  9. Ako Korisnik prekrši ove Uvjete, Pružatelj ima pravo naplatiti naknadu za nastale štete u punom iznosu.

 8. Ugovor o licenciranju ND5
  1. Pružena licencija nije vremenski ograničena (osim ako se Pružatelj usluge i Korisnik usluge pismenim putem ne dogovore drugačije).
  2. Ako se licencija potvrđuje hardverskim ključem, licencija je tehnički vezana za taj ključ i Softver se može upotrebljavati na bilo kojem uređaju koji je spojen s tim hardverskim ključem.
  3. Ako se licencija potvrđuje softverskim ključem (s obaveznom registracijom i povremenom provjerom važenja licencije na licencom serveru Pružatelja usluge), licencija je tehnički vezana taj konkretni fizički uređaj na kojem je licencija prvotno bila registrirana, a eventualno je moguće u dogovoru s Pružateljem usluge prenijeti licenciju na novi uređaj. Za prijenos licencije na novi uređaj Pružatelj usluge ima pravo Korisniku naplatiti naknadu.
  4. Korisnik licencije ND ima pravo na aktualnu verziju ND5 za cijelo vrijeme trajanja vlasničkih prava (ali nema pravo nadogradnje na višu verziju).
  5. Licencija se pruža isključivo privatnim osobama za vlastitu upotrebu (ako softver koristi privatna osoba koja nije poduzetnik) ili za vlastitu unutarnju upotrebu Korisnika (ako softver koristi fizička osoba koja je poduzetnik ili pravna osoba).
  6. Korisnik nema pravo na daljnje umnažanje primjeraka ND5, stvaranje podlicencije ili prepuštanja licencije trećoj osobi.
  7. Korisnik ima pravo koristiti ND5 u skladu s ciljem određenim u točki 8.5 ovoga članka Uvjeta, isključivo reprodukcijom sustava pod uvjetima § 2376 čl. 4 Građanskoga zakonika i § 66 čl. 2 Autorskoga zakona; to pravo pritom u Licenciji ne uključuje dozvolu za distribuciju kopija pod uvjetima § 2376 čl. 5 Građanskoga zakonika u okvirima određenima u točki 8.5. ovoga članka Uvjeta.
  8. Korisnik se prije svega obvezuje:
   1. da neće zaobilaziti tehnička rješenja Softvera;
   2. da neće provoditi obrnuti inženjering, dekomponiranje ili rastavljanje Softvera;
   3. da neće napraviti više od jedne sigurnosne kopije softvera namijenjene isključivo ponovnoj instalaciji programa;
   4. da softver neće učiniti javnim kako bi ga mogli kopirati drugi;
   5. da neće iznajmljivati ili posuđivati softver;
   6. da neće koristiti Softver za pružanje komercijalnih usluga trećim stranama.
  9. Licencijom se ne pruža izvorni kod softvera. Licencom se ne pruža binarni kod softvera za bilo kakve druge potrebe osim za produkciju samoga programa.
  10. Korisnik se obvezuje na pridržavanje pravila definiranih § 66 čl. 1 stavak b) Autorskoga zakona.
  11. ND5 traži sljedeće hardverske i softverske minimalne uvjete: procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) i više, minimalno 4 GB radne memorije i cca 600 MB praznog prostora na tvrdom disku, operacijski sustav MS Windows 10 (32-bit i 64-bit), MS Windows 8 (32-bit i 64-bit), MS Windows 7 (32-bit i 64-bit), MS Windows Vista SP 1 i SP 2 (32-bit i 64-bit), USB priključak za spajanje slušalica s mikrofonom, vezu s internetom za ovjeru licencije.

 9. Ugovor o licenciranju ND365
  1. Pružena Licencija ND365 je vremenski ograničena na vrijeme od 12 mjeseci od trenutka registracije Licencije na licencni server Pružatelja usluge. Registrirani korisnik za vrijeme trajanja licencije ima pravo na uvijek aktualnu verziju ND365.
  2. Registrirani korisnik može ND365 koristiti na bilo kojem uređaju na kojem je proveo instalaciju programa ND365. Ipak, ND365 može biti istovremeno pokrenut na samo jednom takvom računalu, osim ako Registrirani korisnik nije s Pružateljem usluge dogovorio drugačije.
  3. Licencija za ND365 pruža se isključivo za vlastitu upotrebu Registriranoga korisnika (ako softver koristi privatna osoba koja nije poduzetnik) ili za vlastitu unutarnju upotrebu Registriranoga korisnika (ako softver koristi fizička osoba koja je poduzetnik ili pravna osoba).
  4. Korisnik nema pravo na daljnje umnažanje primjeraka ND365, stvaranje podlicencije ili prepuštanja licencije ND365 trećoj osobi.
  5. Registrirani korisnik ima pravo koristiti ND365 u skladu s ciljem određenim u točki 9.3 ovoga članka Uvjeta, isključivo reprodukcijom sustava pod uvjetima § 2376 čl. 4 Građanskoga zakonika i § 66 čl. 2 Autorskoga zakona; to pravo pritom u Licenciji ne uključuje dozvolu za distribuciju kopija pod uvjetima § 2376 čl. 5 Građanskoga zakonika u okvirima određenima u točki 9.3. ovoga članka Uvjeta.
  6. Registrirani korisnik se prije svega obvezuje:
   1. da neće zaobilaziti tehnička rješenja Softvera;
   2. da neće provoditi obrnuti inženjering, dekomponiranje ili rastavljanje Softvera;
   3. da neće napraviti više od jedne sigurnosne kopije softvera namijenjene isključivo ponovnoj instalaciji programa;
   4. da softver neće učiniti javnim kako bi ga mogli kopirati drugi;
   5. da neće iznajmljivati ili posuđivati softver;
   6. da neće koristiti Softver za pružanje komercijalnih usluga trećim stranama.
  7. Licencijom ND365 se ne pruža izvorni kod softvera. Licencom se ne pruža binarni kod softvera za bilo kakve druge potrebe osim za produkciju samoga programa.
  8. Korisnik se obvezuje na pridržavanje pravila definiranih § 66 čl. 1 stavak b) Autorskoga zakona.
  9. ND365 traži sljedeće hardverske i softverske minimalne uvjete: procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) i više, minimalno 4 GB radne memorije i cca 600 MB praznoga prostora na tvrdom disku, operacijski sustav MS Windows 10 (32-bit i 64-bit), MS Windows 8 (32-bit i 64-bit), MS Windows 7 (32-bit a 64-bit), MS Windows Vista SP 1 i SP 2 (32-bit i 64-bit), USB priključak za spajanje slušalica s mikrofonom, vezu s internetom za ovjeru licencije.

 10. Rješenje spora
  1. Prava i obaveze koji nisu izričito navedeni u ovim Uvjetima licence temelje se na češkim pravnim dokumentima, osobito na Građanskom zakoniku, isključujući zakone koji su u koliziji s važećim međunarodnim pravima.
  2. Svi eventualni sporovi koji mogu proizaći iz ovih Uvjeta licence ili su povezani s njima razriješit će se konačnim odlukama nadležnoga suda, koji je prema čl. 89a zakona br. 99/1963 Zz. općinski sud lokalno smješten u sjedištu Pružatelja usluge.

 11. Zaštita osobnih podataka
  1. Korisnik/Registrirani korisnik pruža Pružatelju usluge suglasnost za korištenje imena, prezimena, adrese e-pošte, telefonskog broja i mjesto boravišta/prebivališta Korisnika/Registriranoga korisnika (nadalje samo „osobni podaci“) i identifikacijskih podataka (OIB i MBG) u svim aktivnostima koje su vezane uz poslovnu komunikaciju prema čl. 7 stavku 3 zakona br. 480/2004 Zz. o određenim uslugama informatičkih društava s njegovim izmjenama i dopunama, koje se odnose na vlastite prodajne proizvode ili usluge Pružatelja usluge.
  2. Korisnik/Registrirani korisnik prihvaćanjem ovih uvjeta daje Pružatelju usluge suglasnost za korištenje osobnih podataka u skladu s odgovarajućim odredbama zakona br. 101/2000 Zz. o zaštiti osobnih podataka i njegovim izmjenama i dopunama.
  3. Suglasnost nema vremensko ograničenje. Obradu osobnih podataka vršit će Pružatelj usluge. Korisnik/Registrirani korisnik ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na njihov ispravak i pravo na podatak o načinima njihove obrade. Osobne podatke Pružatelj usluge daje trećim stranama jedino ako je to neophodno za ispunjavanje ovih Uvjeta. S osobnim podatcima Korisnika/Registriranoga korisnika postupat će se diskretno. Ako Korisnik smatra da se s njegovim osobnim podatcima postupa u proturječnosti sa zakonom, ima se pravo obratiti Uredu za zaštitu osobnih podataka.
  4. Korisnik/Registrirani korisnik može članak 11.1 ovih Uvjeta isključiti iz Uvjeta licence slanjem poruke putem e-pošte Pružatelju usluge na adresu podpora@newtontech.cz s tekstom: „Ne prihvaćam čl. 11.1 Uvjeta tvrtke NEWTON Technologies, d.d. za korištenje usluga i softvera i ne želim postati dijelom poslovne komunikacije tvrtke NEWTON Technologies, d.d.“.

 12. Prestanak pružanja usluga
  1. Pružanje bilo koje Usluge ovih Uvjeta može se zaustaviti dogovorno, pisanom obavijesti o raskidu ili raskidom iz pravnih razloga.
  2. Prekid pružanja bilo koje od Usluga ne utječe na potraživanje naknade Pružatelja usluge od Korisnika/Registriranoga korisnika koje su nastale prije prekida pružanja tih Usluga.
  3. S određenim danom prekida pružanja bilo koje Usluge Pružatelj prestaje Korisniku/Registriranome korisniku pružati konkretnu Uslugu. Korisnik/Registrirani korisnik je dužan na dan prekida pružanja Usluga maknuti sve podatke koje je posredstvom Usluge NC ili Srodnih usluga spremio u pohranu datoteka Pružatelja ili u pohranu datoteka osiguranu s tim ciljem od strane Pružatelja usluge. Pružatelj usluge ima pravo jedan dan nakon određenoga dana prekida pružanja usluga te podatke nepovratno ukloniti.
  4. Danom prekida pružanja bilo koje usluge smatra se posljednji dan mjeseca koji slijedi nakon dana slanja obavijesti Korisniku/Registriranome korisniku od strane Pružatelja ili posljednji dan mjeseca koji slijedi nakon dana isporuke obavijesti Korisniku/Registriranome korisniku od strane Pružatelja.
  5. Pismena obavijest kojom Korisnik/Registrirani korisnik otkazuje pružanje Usluge mora sadržavati ove podatke: ime i prezime (ili naziv), adresu, adresu e-pošte Korisnika/Registriranoga korisnika (na kojega se otkazivanje odnosi) i mora Pružatelju biti dostavljena ili s adrese e-pošte Korisnika/Registriranoga korisnika (na kojega se otkazivanje odnosi) ili mora biti dostavljena na adresu sjedišta Pružatelja, eventualno s ispisom iz sudskoga registra ne starijim od 3 mjeseca, radi li se o pravnoj osobi upisanoj u registar.
  6. Ako Korisnik/Registrirani korisnik dostavi pružatelju usluge pismeni zahtjev za otkazivanjem Usluga, pružanje će se usluga zaustaviti najkasnije sa zadnjim danom mjeseca koji slijedi nakon dana primitka obavijesti.
  7. Pružatelj usluge ima pravo otkazati pružanje usluge Korisniku/Registriranome korisniku slanjem pisane obavijesti na adresu e-pošte Korisnika/Registriranoga korisnika, osobito ako Korisnik/Registrirani korisnik prekrši neku od odredbi ovih Uvjeta, prekrši neki od pravnih propisa naplate usluga ili bez dodatnog objašnjenja.

 13. Kvaliteta pruženih Usluga
  1. Pružatelj jamči Registriranome korisniku da pružena Usluga ne sadrži mane koje ograničavaju ili onemogućuju korištenje te Usluge za uobičajene zadatke.
  2. Eventualne mane pružene Usluge bit će uklonjene u uskoj suradnji s Registriranim korisnikom, najkasnije 14 radnih dana po slanju obavijesti Registriranoga korisnika. Registrirani korisnik ulaže reklamaciju slanjem obavijesti na adresu e-pošte podpora@newtontech.cz s navođenjem konkretnih nedostataka. Registrirani korisnik obvezuje se pružiti Pružatelju usluge potrebnu suradnju za otkrivanje i uklanjanje nedostataka. Nadalje, za odgovornosti zbog nedostataka vrijede odredbe građanskoga zakonika.
  3. Ako je Registriranome korisniku pružena nedostatna Usluga, on ima pravo tražiti otklanjanje svih nedostataka ili pravo na primjereno smanjenje cijene Usluge. Ako nedostatci Usluga nisu na vrijeme uklonjeni od strane Pružatelja usluge ili cijena Usluge nije primjereno smanjena, registrirani korisnik ima pravo otkazati Uslugu. Ako registrirani korisnik primijeti nedostatak pružene Usluge, obavezan je tu informaciju podijeliti s Pružateljem slanjem obavijesti na adresu e-pošte podpora@newtontech.cz s navođenjem konkretnih problema, bez nepotrebne odgode nakon primjećivanja nedostatka, a najkasnije do dvije godine od početka pružanja Usluge.

 14. Ograničenja odgovornosti i jamstva
  1. Pružatelj ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale korištenjem Usluge NC, Srodnih usluga i Softvera na računalu Korisnika/Registriranoga korisnika, kao ni za druge štete koje nisu izravno povezane s upotrebom Usluge NC, Srodnih usluga i Softvera.
  2. Pružatelj, njegovi partneri ni prodavači nemaju obavezu nadoknaditi Korisniku/Registriranome korisniku ni bilo kojoj trećoj strani bilo kakve neizravne, posljedične, slučajne, kažnjive ili druge štete (osobito izgubljenu dobit ili prihod, odštetu za gubitak privatnosti, gubitak vrijednosti s računala ili softvera uključujući ovaj program, preopterećenje prometa, gubitak poslovnih informacija ili bilo koji drugi novčani gubitak) koje su nastale vezano uz korištenje Usluge NC, Srodnih usluga ili Softvera, pa čak ni u slučaju da je Korisnik/Registrirani korisnik bio na mogućnost štete unaprijed upozoren od strane Pružatelja usluge, pri čemu se ne razmatraju uzroci štete ni moguće preuzimanje odgovornosti.
  3. Ograničenja odgovornosti iz prethodne rečenice primjenjuju se u najvećoj dopuštenoj mjeri prema važećim zakonima i propisima. Odgovornost Pružatelja usluge za štete vezane uz Uslugu NC, Srodne usluge ili Softver ni u kojem slučaju ne prelaze iznos, koji je Korisnik/Registrirani korisnik platio za Uslugu ili Softver uz koje je vezana odgovornost Pružatelja usluge. Ograničenje navedeno iznad vrijedi i kad iz bilo kojeg razloga ne dođe do ispunjenja osnovnih uvjeta bilo kojeg ograničenog zahtjeva.

 15. Završne odredbe
  1. Ako se neka odredba ovih Uvjeta licence pokaže nevaljanom ili neprovedivom i to ne uzrokuje ništetnost ili neprovedivost neke druge odredbe Uvjeta licencije, prema važećim će se propisima formulirati drugačije.
  2. Korisnik/Registrirani korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđuje da je Uvjete korištenja pročitao u cijelosti i da je suglasan sa svim točkama.
  3. Pružatelj usluge ima pravo bilo kada na temelju obavijesti aktualizirati Uvjete. Obavijest će biti dostavljena na adresu e-pošte Korisnika/Registriranoga korisnika navedenu pri registraciji, pismenim putem ili obaviješću na poslanom računu. U slučaju da Korisnik/Registrirani korisnik s promjenama nije suglasan, ovlašten je da u roku od 14 dana po primitku poruke o promjeni Uvjeta licence otkaže korištenje Usluge NC, Srodnih usluga i Softvera. Korištenjem Usluge NC, Srodnih usluga i Softvera nakon tog roka Korisnik/Registrirani korisnik izražava suglasnost s izmjenama Uvjeta.
  4. Ovi ugovorni uvjeti stupaju na snagu dana 1. 9. 2016.

 

 

Standardizirani obrazac za otkazivanje usluge

(ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag samo ako želite otkazati pružanje određene Usluge)

Obavijest o otkazivanju ugovora

NEWTON Technologies, a.s.
Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00
podpora@newtontech.cz

Izjavljujem/izjavljujemo(*), da ovim putem otkazujem/otkazujemo(*) ugovor o pružanju Usluge NC i Srodnih usluga(*)

Datum narudžbe(*)/datum primitka(*)

Ime i prezime potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (osobito ako se ovaj obrazac šalje u fizičkom obliku)

Datum

(*) Nepotrebno precrtajte ili dopišite podatke.

 

 

 

Uvjeti PDF