NEWTON Cloud

Podmínky společnosti NEWTON Technologies, a.s. pro užívání služeb a softwaru (dále jen „Podmínky“)

Tyto Podmínky obsahují závazná pravidla používání a přístupu k našim službám, softwaru a internetovým stránkám newtoncloud.eu. Využíváním našich služeb, softwaru a internetových stránek newtoncloud.eu souhlasíte s těmito Podmínkami a zavazujete se tyto Podmínky v plném rozsahu dodržovat.

Společnost NEWTON Technologies, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00, IČ: 28479777, DIČ: CZ28479777, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 14782 (dále jen „Poskytovatel“) mimo jiné poskytuje službu NEWTON Cloud a jiné služby vymezené v těchto Podmínkách, dále poskytuje licence k softwaru vymezenému těmito Podmínkami, případně umožňuje využít tento software jako službu (Software as a Service). Veškeré tyto služby a software mohou být přístupné prostřednictvím sítě internet (online) na internetové adrese newtoncloud.eu.

 1. Vymezení dalších pojmů, dle těchto Podmínek
  1. Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, řádně zaregistrovaná v databázi uživatelů Poskytovatele nebo zaregistrovaná prostřednictvím internetových stránek newtoncloud.eu, která užívá jakoukoliv službu Poskytovatele nebo Software Poskytovatele v souladu s těmito Podmínkami (dále jen „Uživatel“). Poskytovatel je oprávněn umožnit vyzkoušení služeb Poskytovatele v rozsahu, ve kterém tyto služby poskytuje Registrovanému uživateli (Uživatel však nemá v tomto případě nárok na Úroveň dostupnosti a jakost poskytovaných služeb, jakou má Registrovaný uživatel).
  2. Registrovaným uživatelem se rozumí Uživatel registrovaný ke Službě Newton Cloud prostřednictvím internetových stránek newtoncloud.eu, kterému Poskytovatel zřídil uživatelský účet, který zakoupil kredit na úhradu Služeb, a který má na tomto účtu evidován dostatečný kredit, na úhradu placených Služeb Newton Cloud nebo placených Souvisejících služeb, nebude-li písemně dohodnuto mezi Poskytovatelem a Uživatelem jinak (dále jen „Registrovaný uživatel“).
  3. Službou Newton Cloud se rozumí přístup k webovým prostředkům Poskytovatele pomocí sítě Internet prostřednictvím internetových stránek newtoncloud.eu, který umožnuje Uživateli/Registrovanému uživateli kromě služby NEWTON Cloud, využít i další služby Poskytovatele vymezené těmito Podmínkami zejména nikoliv však výlučně: (i) přístup do internetového systému Poskytovatele, který umožňuje ukládání uživatelských nastavení Software, licenčních údajů a uživatelských dokumentů, (ii) poskytování služeb elektronického přepisu audio a audiovizuálních záznamů, které jsou Registrovanému uživateli dostupné v systému podle předchozího bodu, nebo na samostatné infrastruktuře Poskytovatele nebo Registrovaného uživatele, (iii) případně další služby související s předchozími body (dále jen „Služba NC“).
  4. Související službou se rozumí další služby poskytované Poskytovatelem Registrovanému uživateli prostřednictvím Služby NC (dále jen „Související služba“ nebo „Související služby“). V konkrétním případě může Související služba představovat použití Software Poskytovatele Registrovaným uživatelem.
  5. Službou Poskytovatele se rozumí jakákoliv služba Poskytovatele poskytovaná prostřednictvím služby NEWTON Cloud. Jakákoliv služba Poskytovatel poskytovaná Uživateli/Registrovanému uživateli na základě těchto Podmínek ať už se jedná o Službu NC, jakoukoliv Související službu nebo jakékoliv Související služby může být pro potřeby těchto Podmínek označovaná jako Služba nebo Služby (dále jen „Služba“ nebo „Služby“).
  6. Softwarem Poskytovatele se rozumí programové vybavení Poskytovatele nabízené veřejnosti pod obchodním názvem NEWTON DICTATE 5 (dále jen „ND5“) a NEWTON DICTATE 365 (dále jen „ND365“) nebo jiné programové vybavení nabízené Poskytovatelem prostřednictvím internetových stránek newtoncloud.eu (dále souhrnně jen „Software“ nebo jednotlivě „ND5“ či „ND365“).
  7. Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práva vztahujícímu se ke konkrétní Službě Poskytovatele nebo Softwaru Poskytovatele (dále jen „licence“). Konkrétní rozsah této licence vyplývá z licenčních ujednání.
  8. Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).
  9. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
  10. Dostupností se rozumí stav, kdy je Služba NC a Související služby Uživateli/Registrovanému uživateli k dispozici v těchto Podmínkách stanoveném rozsahu a kvalitě (dále jen „Dostupnost“).
  11. Úrovní dostupnosti se rozumí hodnota Dostupnosti změřená způsobem určeným těmito Podmínkami (dále jen „Úroveň dostupnosti“).
  12. Dokumentací se rozumí uživatelská dokumentace k Software nebo ke Službám poskytovatele.
  13. Zařízením se rozumí technický prostředek (zpravidla stolní počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon) který umožňuje Uživateli/Registrovanému uživateli využívat Služby Poskytovatele. Minimální požadavky pro zařízení jsou:
   1. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, na kterém je instalován Software v souladu s Licenčními podmínkami podle těchto Smluvních podmínek, je vyžadována minimální verze operačního systému Android 2.3.3.
   2. Pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS, na kterém je instalován Software v souladu s Licenčními podmínkami podle těchto Smluvních podmínek, je vyžadována minimální verze operačního systému iOS 8.
   3. Pro stacionární a přenosná zařízení s operačním systémem Windows (desktopy, notebooky) platí minimální požadavky podle odstavce 9.9. těchto Podmínek.

 2. Přistoupení k těmto Podmínkám
  1. Tyto Podmínky upravují závazná pravidla používání a přístupu ke Službě NC, Souvisejícím službám, poskytnutí Software a přístup k internetovým stránkám Poskytovatele (newtoncloud.eu). Využíváním Služby NC, Souvisejících služeb, Softwaru nebo přístupem na internetové stránky Poskytovatele (newtoncloud.eu) souhlasí Uživatel/Registrovaný uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se tyto Podmínky v plném rozsahu dodržovat.
  2. S těmito Podmínkami vyslovuje Uživatel/Registrovaný uživatel souhlas zatržením příslušného pole při zřízení uživatelského účtu při registraci, souhlasem s Licenčními podmínkami Software, stvrzením objednávky s odkazem na tyto Podmínky nebo uhrazením daňového dokladu s odkazem na tyto Podmínky.
  3. Osoba, která přistupuje k těmto Podmínkám jménem právnické osoby, prohlašuje, že je oprávněna za danou právnickou osobu tímto způsobem jednat, právnickou osobu v tomto vztahu zastupovat a souhlasit jejím jménem s dodržováním těchto Podmínek.
  4. Uživatel/Registrovaný uživatel se zejména zavazuje:
   1. neobcházet jakákoli technická omezení Služby NC, Souvisejících služeb a Softwaru;
   2. neprovádět zpětné inženýrství, dekompilaci nebo rozklad Služby NC, Souvisejících služeb a Softwaru;
   3. nepronajímat či půjčovat Službu NC, Související služby nebo Software;
   4. nepoužívat Službu NC, Související služby nebo Software pro komerční služby třetím stranám;
   5. nepoužívat Službu NC, Související služby nebo Software v rozporu s dobrými mravy, s cílem vyhnutí se licenčním poplatkům, odměně či ceně - zejména se jedná o časově souběžnou práci více osob pod jedním uživatelským účtem v případě placeného provozu s licencí pro daný počet pojmenovaných uživatelů;
   6. nepoužívat Službu NC, Související služby nebo Software způsobem, který je v rozporu se zákony České republiky, těmito Podmínkami nebo ujednáními uzavřenými mezi Uživatelem/Registrovaným uživatelem a Poskytovatelem;
  5. Využíváním Služeb Poskytovatele dle těchto Podmínek je mezi Poskytovatelem a Registrovaným uživatelem uzavřena smlouva o poskytování Služby NC a Souvisejících služeb, jejíž obsah je dán těmito Podmínkami a rozsahem Služeb Poskytovatele uvedeným na internetových stránkách Poskytovatele newtoncloud.eu, které se Registrovaný uživatel v souladu s těmito Podmínkami rozhodl využívat. Registrovaný uživatel se přistoupením k těmto Podmínkám zavazuje za placené služby Poskytovatele platit Poskytovateli odměnu formou předplaceného kreditu, který je možné zakoupit podle platného aktuálního ceníku služeb Poskytovatele, zveřejněného na internetových stránkách newtoncloud.eu nebo podle individuální dohody mezi Poskytovatelem a Registrovaným uživatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník služeb měnit bez předchozího upozornění zveřejněním nového ceníku. Platný je vždy ceník Služeb platný v okamžiku poskytnutí Služby.   
  6. Přistoupením k těmto Podmínkám Uživatel/Registrovaný uživatel čestně prohlašuje, že má právo audio či audiovizuální záznam, určený k elektronickému přepisu audio nebo audiovizuálních záznamů nebo jiné Službě Poskytovatele elektronický přepis zahrnující, užít ve smyslu § 12 autorského zákona a jeho užití tímto způsobem (tj.   přepisem) nedojde k porušení právních předpisů týkajících se ochrany duševního vlastnictví. Poskytovatel má právo po Uživateli/Registrovaném uživateli požadovat dodatečné doložení tohoto práva a v případě pochybností odmítnout provedení Služby do doby hodnověrného doložení práv z duševního vlastnictví k tomuto audio či audiovizuálnímu záznamu nebo takový záznam odstranit.

 3. Ujednání se spotřebitelem
  1. Služby Poskytovatele mají charakter služby o dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, a Registrovaný uživatel přistoupením k těmto Podmínkám výslovně souhlasí s tím a požaduje, aby Služby byly Registrovanému uživateli dodány v požadované lhůtě, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Současně bere Registrovaný uživatel na vědomí a souhlasím s tím, že v takovém případě, kdy bude takovémuto Registrovanému uživateli Služba poskytnuta, nemá již právo na odstoupení a toto právo tímto okamžikem poskytnutí Služby zaniká.  
  2. Do doby poskytnutí Služby, nejpozději však do 14 dnů od objednání příslušné Služby má Registrovaný uživatel právo odstoupit od poskytnutí příslušné Služby bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení musí Registrovaný uživatel o svém odstoupení informovat Poskytovatele oznámením zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele, tj. NEWTON Technologies, a.s., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00 nebo e-mailem na elektronickou adresu:podpora@newtontech.cz. Registrovaný uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od poskytování Služeb prostřednictvím vzorového formuláře k odstoupení, který je přiložen na konci těchto Podmínek.
  3. Přistoupením k těmto Podmínkám a započetím využívání konkrétní Služby Registrovaným uživatelem se považuje za výslovnou žádost k zahájení poskytování konkrétní Služby, a to i před uplynutím 14denní lhůty od přistoupení k těmto Podmínkám nebo od objednání příslušné Služby, po kterou má spotřebitel možnost i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Pokud v této lhůtě odstoupí Registrovaný uživatel, který je spotřebitelem, od těchto Podmínek či jednotlivé Služby po zahájení poskytování Služby, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu již využitých Služeb. 
  4. Uživatel/Registrovaný uživatel přistoupením k těmto Podmínkám výslovně souhlasí s tím, že informační povinnost Poskytovatele bude splněna uvedením povinných informací v těchto Podmínkách nebo v ceníku Poskytovatele, které jsou k volnému stažení na internetových stránkách Poskytovatele (newtoncloud.eu).
  5. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušným orgánem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs.

 4. Poskytování Služby NEWTON Cloud
  1. Poskytovatel poskytuje Uživateli/Registrovanému uživateli právo na přístup ke Službě NC a právo Službu NC užít (dále jen „licence ke Službě NC“) a Uživatel/Registrovaný uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
  2. Uživatel/Registrovaný uživatel je oprávněn ke Službě NC nebo Souvisejícím službám přistupovat užívat výlučně prostřednictvím uživatelského účtu zřizovaného Uživateli/Registrovanému uživateli Poskytovatelem (dále jen „Uživatelský účet“).
  3. Licence ke Službě NC je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu, po kterou bude Poskytovatel Službu NC a Související služby poskytovat a Uživatel/Registrovaný bude splňovat podmínky pro poskytnutí těchto Služeb. Licence opravňuje Uživatele pouze k osobnímu užití Služby NC. Uživatel není oprávněn Službu NC či jakoukoliv její část rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit její i dočasné užití třetí osobě.
  4. K Uživatelskému účtu obdrží Uživatel/Registrovaný uživatel unikátní přihlašovací údaje, které je povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami, tak aby nemohlo dojít k užití Služby NC a Souvisejících služeb třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je uživatel povinen na to Poskytovatele písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu zablokovat a vystavit Uživateli/Registrovanému uživateli nové.
  5. Uživatel/Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Služba NC, Související služby a Software je předmětem autorských práv Poskytovatele. Autorské právo je předmětem ochrany podle Autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.
  6. Předmětem poskytnutí není poskytnutí zdrojového kódu Služby NC k jakémukoliv dalšímu využití. Uživatel/Registrovaný uživatel se zavazuje zdržet se jednání podle § 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona.
  7. V případě, kdy Uživatel/Registrovaný uživatel postupuje v rozporu s těmito Podmínkami (zejména v případě porušování zákonů České Republiky po výzvě orgánů činných v trestním řízení, či jiné oprávněné instituce nebo Poskytovatele), je Poskytovatel oprávněn provést opatření k zamezení tohoto stavu dle vlastního uvážení na základě závažnosti a urgentnosti následku porušení, zejména formou výzvy k nápravě, omezení libovolné části Služby NC, Související služby, nebo Software, zablokování přístupu k Službě NC, Související službě nebo Software, ukončení Služby NC, Související služby nebo používání Software.
  8. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro Registrované uživatele činnost, zajišťující dosažení minimálně 99,5% Úrovně dostupnosti Služby NC a Souvisejících služeb pomocí sítě Internet prostřednictvím internetových stránek newtoncloud.eu.  
  9. Úroveň dostupnosti se měří vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 08:00 do 20:00 hodin SEČ v místě připojení serveru Poskytovatele k síti Internet.
  10. Do Poskytovatelem garantované Úrovně dostupnosti se nezapočítávají následující případy, ve kterých jsou Služba NC a Související služby nedostupné:
   1. Poskytovatelem je prováděna pravidelná údržba a nastavení v termínech oznámených Uživateli na internetových stránkách newtoncloud.eu;
   2. Výpadky zaviněné Uživatelem/Registrovaným uživatelem, nebo jinými jeho dodavateli služeb, softwaru nebo hardwaru, které jsou relevantní pro fungování Služby NC a Souvisejících služeb (internetové připojení, hardwarové a softwarové vybavení Uživatele/Registrovaného uživatele využívající k přístupu ke Službě NC a Souvisejících služeb, apod.);  
   3. Výpadky zapříčiněné průnikem virů do systému, popřípadě jiným obdobným útokem, ledaže byl výpadek prokazatelně zapříčiněn zanedbáním Poskytovatele;
   4.   Výpadky zapříčiněné okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele;
   5. Přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami;
   6. Služba vzdáleného diktování není dostupná při vytížení serverů Uživateli/Registrovanými uživateli;
  11. Nedostupnost Služby NC nebo Souvisejících služeb z důvodu uvedených v předchozím odstavci tohoto článku není považována za nedosažení garantované Úrovně dostupnosti a Poskytovatel za ni nenese odpovědnost. 

 5. Poskytování Souvisejících služeb
  1. Za Související služby se považuje zejména (i) služba uložiště souborů určených pro přepis, (ii) služba vzdáleného diktování, (iii) služba doslovných přepisů, (iv) služba diktování přes mobilní zařízení a jiné služby nabízené Poskytovatelem na internetových stránkách newtoncloud.eu.  
  2. Hlavní charakteristiky Souvisejících služeb, podmínky jejich poskytování, způsob úhrady za tyto Související služby jsou podrobně popsány na internetových stránkách newtoncloud.eu.
  3. Datové úložiště Služby NC umožňuje Registrovanému uživateli nahrávat, měnit a rušit datové soubory. Nahráním, odesláním, uložením do datového úložiště poskytuje Registrovaný uživatel Poskytovateli nevýhradní, územně a časově neomezenou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, analýzy/přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci služeb Poskytovatele). Práva, která touto licencí Registrovaný uživatel Poskytovateli uděluje, jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoji nových služeb. Licence přetrvává i poté, co přestane Registrovaný uživatel služby Poskytovatele používat.
  4. V okamžiku, kdy nebude mít Uživatel/Registrovaný uživatel dostatečný kredit na úhradu služby uložiště souborů určených pro přepis nebo jiné obdobné služby datového uložiště, vyzve Poskytovatel takového Uživatele/Registrovaného uživatele zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele/Registrovaného uživatele k doplnění kreditu. Pokud Uživatel/Registrovaný uživatel nedoplní svůj kredit v určené lhůtě, která nebude kratší než 30 kalendářních dnů, je Poskytovatel oprávněn veškerá data Uživatele/Registrovaného uživatele, po uplynutí této lhůty, trvale odstranit.
  5. Uživatel/Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Služba převodu řeči do textu nemusí být schopna převést audio na text zcela korektně. Jakékoliv odchylky výstupů Služeb od vstupů nejsou vadou Služby.

 6. Úhrada Služby NC a Souvisejících služeb
  1. Registrovaný uživatel je oprávněn využívat Služby NC a Souvisejících služeb. Služba NC, kromě Služby přístupu do internetového systému Poskytovatele, který umožňuje ukládání uživatelských nastavení Software, licenčních údajů a uživatelských dokumentů a Související služby jsou službami placenými, které se platí předem dle aktuálně platného ceníku Poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Službu NC a Související služby je možné Registrovanému uživateli poskytnou pouze v případě, že má Registrovaný uživatel na Uživatelském účtu evidován dostatečné finanční prostředky na úhradu konkrétních Služeb, není-li dohodnuto jinak.
  2. Uživatel/Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že veškeré daňové doklady a podklady týkající se fakturace kreditu budou zasílány výlučně v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou Uživatel/Registrovaný uživatel uvedl při zřízení Uživatelského účtu, nedošlo-li ke změně této adresy způsobem, který je těmito Podmínkami předvídán nebo dohodnut mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Registrovaným uživatelem. Kredit může Uživatel/Registrovaný uživatel získávat způsobem předvídaným a popsaným na internetových stránkách Poskytovatele (newtoncloud.eu), případně tento kredit nakupovat dle aktuálně platného ceníku Poskytovatele uveřejněných na internetových stránkách Poskytovatele (newtoncloud.eu).
  3. Úhrada služby NC a Souvisejících služeb bude probíhat formou předplacení těchto Služeb formou kreditu, pokud nebude individuálně dohodnuto mezi Registrovaným uživatelem jinak. Zakoupením kreditu si Registrovaný uživatel rezervuje kapacitu Poskytovatele na poskytnutí příslušné Služby. Zakoupený kredit má platnost 12 měsíců od jeho připsání na Uživatelský účet, není-li při zakoupení kreditu dohodnuto jinak. Cena nebo odměna za poskytnutou Službu se automaticky odečte od kreditu. 
  4. Bližší podmínky o předplacených službách najdete v platném ceníku Poskytovatele, v příslušných marketingových materiálech a podmínkách Služeb.
  5. Zakoupením kreditu Uživatelem/Registrovaným uživatelem souhlasí Uživatel/Registrovaný uživatel s dohodou o poskytování předplacených služeb. Kredit je možné využít jen pro úhradu Služby NC a Souvisejících služeb. Kredit není možné Uživateli/Registrovanému uživateli vrátit. Pokud tento kredit Uživatel/Registrovaný uživatel nevyužije k úhradě Služeb Poskytovatele, nemá nárok na vrácení peněz za nevyčerpání tohoto kreditu ve stanovené lhůtě nebo pokud dojde k ukončení poskytování Služeb Poskytovatelem.  Poskytovatel může omezit poskytování předplacených Služeb, případně neposkytnout některou ze Služeb Poskytovatele, pokud nebudou splněny podmínky pro jejich užívání. Takovou podmínkou je například zůstatek kreditu na Uživatelském účtu Uživatele/Registrovaného uživatele.

 7. Poskytování Software - Licenční ujednání k Software
  1. Poskytovatel poskytuje Uživateli záruku, že Software má ke dni předání jeho rozmnoženiny funkční vlastnosti stanovené v aktuální verzi Dokumentace . Uživatel přitom bere na vědomí, že vzhledem ke komplexní povaze Software jakožto počítačového programu, Poskytovatel vytvořil Software s maximální možnou péčí a uskutečnil všechny přiměřené kroky k zajištění vysoké užitnosti a funkcionality Software, přesto však nemůže vyloučit, že v určitých situacích může Software zajišťující převod řeči do textu (ND5 a ND 365) vykazovat nepřesnosti. Poskytovatel permanentně pracuje na vývoji Software s cílem odstranění jakýchkoliv nedokonalostí.
  2. Uživatel se zavazuje bezodkladně instalovat veškeré aktualizace a opravné balíčky poskytnuté Poskytovatelem v rámci Licence k danému Software.
  3. Vady, na jejichž odstranění se záruka nevztahuje, nebo které Poskytovatel není povinen odstranit v souladu s těmito Podmínkami, může odstranit Poskytovatel na základě samostatné dohody s Uživatelem, a to za cenu, na níž se spolu dohodnou.
  4. Záruka Poskytovatele zaniká, provede-li Uživatel jakékoliv úpravy Software, k nimž Poskytovatel nedal svůj předchozí písemný souhlas. Záruka se nevztahuje na vady, které nezpůsobil Poskytovatel.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Software určený k převodu řeči do textu (ND5 a ND 365) nemusí být schopen převést audio na text zcela korektně. Jakékoliv odchylky výstupů Softwaru od vstupů nejsou vadou Software.
  6. Uživatel je oprávněn instalovat získané rozmnoženiny Softwaru pouze v souladu s konkrétními Licenčními ujednáními a Dokumentací.
  7. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování aktualizací Softwaru po dobu, po kterou je Uživatel v prodlení s placením ceny aktualizace Software, pokud je má k dispozici. S ohledem na to, že Software je Poskytovatelem aktualizován průběžně a Uživatel má přístup k aktualizacím Software, není přerušením poskytování aktualizace Software dle předchozí věty dotčen nárok Poskytovatele na zaplacení ceny za aktualizaci Software.
  8. Zjistí-li Poskytovatel, že Uživatel porušil Licenční ujednání k Software, zaniká nárok Uživatele na plnění dle těchto Podmínek.
  9. Poruší-li Uživatel tyto Podmínky, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení náhrady škody v plné výši.

 8. Licenční ujednání k ND5
  1. Poskytnutá Licence má časově neomezenou platnost (pokud se Uživatel s Poskytovatelem nedohodnou písemnou formou jinak).
  2. Pokud je k ověření platnosti poskytnuté Licence použit hardwarový klíč, licence je technicky vázána k tomuto klíči a Software je možné používat na každém zařízení, ke kterému je licenční klíč připojen.
  3. Pokud je k ověření platnosti poskytnuté Licence použit softwarový klíč (s povinnou registrací a občasným ověřováním platnosti na licenčním serveru Poskytovatele), licence je technicky vázána ke konkrétnímu fyzickému zařízení, na kterém byla licence zaregistrována, ovšem je možné ji po dohodě s Poskytovatelem přenést na nové zařízení. Za přenesení licence je oprávněn Poskytovatel účtovat Uživateli poplatek.
  4. Uživatel licence ND5 má nárok na aktuální verzi ND5 po celou dobu trvání majetkových práv (nemá však nárok na upgrade na vyšší verzi).
  5. Licence je poskytována výhradně pro osobní potřebu Uživatele (užívá-li Software jako nepodnikající fyzická osoba) či vlastní vnitřní potřebu Uživatele (užívá-li Software jako podnikající fyzická osoba nebo užívá-li tento Software právnická osoba).
  6. Uživatel není oprávněn k dalšímu převodu rozmnoženiny ND5, k udělení podlicence nebo postoupení Licence třetí osobě.
  7. Uživatele je oprávněn užít ND5 v souladu s účelem vymezeným v odst. 8.5 tohoto článku Podmínek, a to výhradně jeho rozmnožováním ve smyslu § 2376 odst. 4 Občanského zákoníku a § 66 odst. 2 Autorského zákona; toto právo přitom nezahrnuje Licenci k rozšiřování rozmnoženin ve smyslu § 2376 odst. 5 Občanského zákoníku nad rámec účelu vymezeného v odst. 8.5. tohoto článku Podmínek.
  8. Uživatel se zejména zavazuje:
   1. neobcházet jakákoli technická omezení Software;
   2. neprovádět zpětné inženýrství, dekompilaci nebo rozklad Softwaru;
   3. nevytvářet více než jednu záložní kopii Softwaru určenou výhradně k opětné instalaci Softwaru;
   4. nezveřejnit Software, aby si jej ostatní mohli zkopírovat;
   5. nepronajímat či půjčovat Software;
   6. nepoužívat Software pro komerční služby třetím stranám.
  9. Předmětem Licence není poskytnutí zdrojového kódu. Předmětem Licence není poskytnutí binárního kódu Software k jakémukoliv dalšímu využití vyjma činnosti programu.
  10. Uživatel se zavazuje zdržet se jednání podle § 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona.
  11. ND5 má následující hardwarové a softwarové požadavky: procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) a vyšší, minimálně 4 GB paměti RAM a cca 600 MB volného místa na pevném disku, operační systém MS Windows 10 (32-bit a 64-bit), MS Windows 8 (32-bit a 64-bit), MS Windows 7 (32-bit a 64-bit), MS Windows Vista SP 1 a SP 2 (32-bit a 64-bit), USB port pro připojení headsetu, připojení k Internetu pro ověření licence.

 9. Licenční ujednání k ND365
  1. Poskytnutá Licence k ND365 má časově omezenou platnost na dobu 12 měsíců od registrace Licence k ND365 na licenční server Poskytovatele. Registrovaný uživatel má po dobu platnosti této Licence nárok na vždy aktuální verzi ND365.
  2. Registrovaný uživatel je oprávněn ND365 použít na jakémkoliv zařízení, na kterém provedl instalaci ND365. ND365 však může být spuštěn současně vždy na jednom takovémto zařízení, pokud se Registrovaný uživatel nedohodne s Poskytovatelem jinak.
  3. Licence k ND365 je poskytována výhradně pro osobní potřebu Registrovaného uživatele (užívá-li Software jako nepodnikající fyzická osoba) či vlastní vnitřní potřebu Registrovaného uživatele (užívá-li Software jako podnikající fyzická osoba nebo užívá-li tento Software právnická osoba).
  4. Registrovaný uživatel není oprávněn k dalšímu převodu rozmnoženiny ND365, k udělení podlicence nebo postoupení Licence k ND365 třetí osobě.
  5. Registrovaný uživatele je oprávněn užít ND365 v souladu s účelem vymezeným v odst. 9.3 tohoto článku Podmínek, a to výhradně jeho rozmnožováním ve smyslu § 2376 odst. 4 Občanského zákoníku a § 66 odst. 2 Autorského zákona; toto právo přitom nezahrnuje Licenci k rozšiřování rozmnoženin ve smyslu § 2376 odst. 5 Občanského zákoníku nad rámec účelu vymezeného v odst. 9.3 tohoto článku Podmínek.
  6. Registrovaný uživatel se zejména zavazuje:
   1. neobcházet jakákoli technická omezení Software;
   2. neprovádět zpětné inženýrství, dekompilaci nebo rozklad Softwaru;
   3. nevytvářet více než jednu záložní kopii Softwaru určenou výhradně k opětné instalaci Softwaru;
   4. nezveřejnit Software, aby si jej ostatní mohli zkopírovat;
   5. nepronajímat či půjčovat Software;
   6. nepoužívat Software pro komerční služby třetím stranám.
  7. Předmětem Licence k ND365 není poskytnutí zdrojového kódu. Předmětem Licence není poskytnutí binárního kódu Software k jakémukoliv dalšímu využití vyjma činnosti programu.
  8. Registrovaný uživatel se zavazuje zdržet se jednání podle § 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona.
  9. ND365 má následující hardwarové a softwarové požadavky procesor Intel Core i5 (1,7 GHz) a vyšší, minimálně 4 GB paměti RAM a cca 600 MB volného místa na pevném disku, operační systém MS Windows 10 (32-bit a 64-bit), MS Windows 8 (32-bit a 64-bit), MS Windows 7 (32-bit a 64-bit), MS Windows Vista SP 1 a SP 2 (32-bit a 64-bit), USB port pro připojení headsetu, připojení k Internetu pro ověření licence.

 10. Řešení sporů
  1. Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem s vyloučením veškeré kolizní úpravy mezinárodního práva soukromého.
  2. Všechny spory vznikající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu, kterým bude ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění místně příslušný soud Poskytovatele.

 11. Ochrana osobních údajů
  1. Uživatel/Registrovaný uživatel přistoupením k těmto Podmínkám tímto uděluje Poskytovateli souhlas k využití jména, příjmení, emailové adresy, telefonní číslo a bydliště/sídlo Uživatele/Registrovaného uživatele (dále jen „osobní údaje“) a identifikačních údajů (IČ, DIČ) u podnikající osoby ke všem činnostem, souvisejících s šířením obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb Poskytovatele
  2.  Uživatel/Registrovaný uživatel přistoupením k těmto Podmínkám tímto uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  3. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude Poskytovatel. Uživatel/Registrovaný uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. Osobní údaje předá Poskytovatel třetím stranám, pokud je to nezbytně nutné pro splnění těchto Podmínek. S údaji Uživatele/Registrovaného uživatele bude nakládáno důvěrně. V případě, že se Uživatel/Registrovaný uživatel domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Uživatel/Registrovaný uživatel může vyloučit článek 11.1 těchto Podmínek odesláním e-mailové zprávy Poskytovateli na podpora@newtontech.cz s uvedením textu: „Nesouhlasím s článkem 11.1 Podmínek společnosti NEWTON Technologies, a.s. pro užívání služeb a softwaru a nepřeji si zasílat obchodní sdělení společnosti NEWTON Technologies, a.s.“

 12. Ukončení poskytování Služeb
  1. Poskytování kterékoliv Služby dle těchto Podmínek může být ukončeno dohodou, písemnou výpovědí, anebo odstoupením ze zákonných důvodů.
  2. Ukončení poskytování kterékoliv ze Služeb se však nedotýká vzájemných nároků Poskytovatele a Uživatele/Registrovaného uživatele vzniklých ještě před ukončením poskytování těchto Služeb.
  3. Ke dni účinnosti ukončení poskytování kterékoliv Služby přestane Poskytovatel Uživateli/Registrovanému uživateli poskytovat konkrétní Službu. Uživatel/Registrovaný uživatel je povinen, ke dni účinnosti ukončení poskytování Služby, odstranit veškerá data, která si prostřednictvím Služby NC nebo Souvisejících služeb uložil na datové uložiště Poskytovatele nebo na datové uložiště zajištěné pro tento účel Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn v den následující po dni účinnosti ukončení poskytování Služeb tato data nenávratně odstranit.
  4. Za den účinnosti ukončení poskytování kterékoliv Služby se považuje poslední den měsíce následující po dni odeslání výpovědi Poskytovatelem Uživateli/Registrovanému uživateli nebo poslední den měsíce následující po dni doručení výpovědi zaslané Uživatelem/Registrovaným uživatelem Poskytovateli.
  5. Písemná výpověď, kterou Uživatel/Registrovaný uživatel ukončuje poskytování Služby, musí mít tyto náležitosti: jméno a příjmení (nebo název), adresu, e-mailovou adresu Uživatele/Registrovaného uživatele (kterého se výpověď týká) a musí být Poskytovateli doručena buďto z e-mailové adresy Uživatele/Registrovaného uživatele (kterého se výpověď týká), anebo musí být poskytovateli doručena na adresu sídla Poskytovatele, případně také s výpisem z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jedná-li se o právnickou osobu zapisovanou do tohoto rejstříku.
  6. Pokud Uživatel/Registrovaný uživatel doručí poskytovateli písemnou výpověď Služeb, bude poskytování Služeb ukončeno nejpozději posledním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi.
  7. Poskytovatel je oprávněn poskytování Služeb Uživateli/Registrovanému uživateli vypovědět odesláním písemného oznámení na e-mailovou adresu Uživatele/Registrovaného uživatele zejména, poruší-li Uživatel/Registrovaný uživatel jakoukoliv povinnost dle těchto Podmínek nebo platných právních předpisů nebo i bez udání důvodu.

 13. Jakost poskytovaných Služeb
  1. Poskytovatel zaručuje Registrovanému uživateli, že poskytnutá Služba nevykazuje žádnou vadu, která omezuje nebo znemožňuje užívání této Služby pro účely obvyklé.
  2. Případné vady poskytnuté Služby budou řešeny v úzké spolupráci s Registrovaným uživatelem, nejdéle do 14 pracovních dnů od jejich oznámení Registrovaným uživatelem. Registrovaný uživatel uplatní reklamaci odesláním sdělení na e-mailovou adresu podpora@newtontech.cz s uvedením konkrétních vad. Registrovaný uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli další nezbytnou součinnost pro zjištění a odstranění vady. Dále pro odpovědnost za vady platí ustanovení občanského zákoníku.
  3. Bude-li Registrovanému uživateli poskytnutá vadná Služba, má Registrovaný uživatel právo požadovat odstranění této vady nebo právo na přiměřenou slevu z ceny. Nebude-li ze strany Poskytovatele včas odstraněna vada nebo poskytnuta přiměřená sleva z ceny, má Registrovaný uživatel právo odstoupit od poskytnuté Služby. Jestliže Registrovaný uživatel zjistí vadu poskytnuté Služby, je povinen sdělit tuto skutečnost Poskytovateli pro uplatnění reklamace, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do dvou let od poskytnutí Služby, odesláním sdělení na e-mailovou adresu podpora@newtontech.cz s uvedením konkrétních vad.  

 14. Omezení odpovědnosti a záruky
  1. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím Služby NC, Souvisejících služeb, jakož i Softwaru na počítači Uživatele/Registrovaného uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím Služby NC, Souvisejících služeb nebo Softwaru.
  2. Poskytovatel ani jeho dodavatelé či prodejci nemají povinnost nahradit Uživateli/Registrovanému uživateli ani jakékoliv jiné třetí osobě jakékoli nepřímé, následné, vedlejší, sankční ani zvláštní škody (zejména ušlý zisk nebo výnos, odškodnění za ztrátu soukromí, ztrátu užitku z jakéhokoli počítače nebo softwaru včetně tohoto programu, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací či jinou peněžitou ztrátu) vzniklé v souvislosti s použitím Služby NC, Souvisejících služeb nebo Softwaru a to ani v případě, že Uživatel/Registrovaný uživatel byli Poskytovatelem na možnost vzniku těchto škod upozorněni, přičemž nebude brán zřetel na příčinu škody či teorii odpovědnosti za škodu.
  3. Omezení odpovědnosti za škodu dle předchozí věty se uplatní v maximálním možném rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy. Odpovědnost Poskytovatele za škodu související se Službou NC, Souvisejícími službami nebo Softwarem v žádném případě nepřesáhne částku, kterou Uživatel/Registrovaný uživatel zaplatil za Službu nebo Software, s níž je spojena odpovědnost Poskytovatele. Výše uvedené omezení platí, i když z jakéhokoli důvodu nedojde k naplnění základního účelu jakéhokoli omezeného nároku.

 15. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto Podmínek ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak.
  2. Uživatel/Registrovaný uživatel přistoupením k těmto podmínkám prohlašuje, že si tyto Podmínky celé přečetl a s těmito Podmínkami souhlasí ve všech bodech.
  3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv na základě oznámení tyto Podmínky aktualizovat. Oznámení je provedeno e-mailem na adresu Uživatele/Registrovaného uživatele uvedenou Poskytovateli při registraci, písemnou formou nebo oznámením na daňovém dokladu. V případě nesouhlasu Uživatele/Registrovaného uživatele s novým zněním Podmínek může Uživatel/Registrovaný uživatel do 14 dnů od oznámení nových Podmínek od těchto odstoupit a ukončit užívání Služby NC, Souvisejících služeb nebo Softwaru. Užitím Služby NC, Souvisejících služeb nebo Softwaru po této lhůtě vyslovuje Uživatel/Registrovaný uživatel s novým zněním Podmínek souhlas.
  4. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2016.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od poskytnutí příslušné Služby)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

NEWTON Technologies, a.s.
Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00
podpora@newtontech.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy
o poskytnutí Služby NC a Souvisejících služeb(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

Podmínky k tisku